Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tuyên truyền miệng
25-09-2017 | 09:13    (lượt xem:14793)

(TGAG)- Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) trong tình hình mới, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đồng thời, yêu
Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin đến cơ sở
11-08-2017 | 10:02    (lượt xem:17535)

(TGAG)- Ngày nay, thông tin đã trở thành tài sản và sức mạnh của mỗi quốc gia, là yếu tố quyết định sự tiến bộ xã hội. Thông tin trở thành nhu cầu cơ bản không thể thiếu của mọi người, mọi tổ chức; là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội.
Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở
14-09-2016 | 15:18    (lượt xem:8896)

(TGAG)- Tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế; đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phê phán các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động.
Một số kết quả nổi bật công tác tuyên truyền năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.
02-03-2015 | 08:52    (lượt xem:7062)

(TGAG)- Năm 2014, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, xứng đáng là công cụ sắc bén trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị.
Những nội dung cần nắm vững đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên khi tiến hành một bài tuyên truyền miệng
11-02-2015 | 13:51    (lượt xem:10251)


(TGAG)- Sau khi chuẩn bị đề cương bài nói bằng ngôn ngữ viết làm cơ sở cho quá trình thực hiện tuyên truyền miệng, quá trình trình bày một bài nói là quá trình thực hiện đề cương, có tính chất quyết định đến sự thành công của toàn bộ hoạt động tuyên truyền miệng. Để trình bày một bài tuyên truyền miệng đạt hiệu quả cao, người tuyên truyền cần nắm vững những nội dung chủ yếu sau:
Công tác Tuyên truyền và hoạt động Tuyên truyền miệng
12-01-2015 | 08:15    (lượt xem:48246)

- Khái niệm chung về công tác tuyên truyền; vị trí, vai trò, nội dung và những nguyên tắc cơ bản của công tác tuyên truyền trong công tác tư tưởng;
- Hoạt động tuyên truyền miệng là gì; chức năng, nhiệm vụ của báo cáo viên và phương châm của hoạt động tuyên truyền miệng.
- Vai trò của Ban tuyên giáo đối với công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, liên hệ với tỉnh ta.

Một số điểm cần lưu ý khi báo cáo viên, tuyên truyền viên chuẩn bị một đề cương tuyên truyền
12-01-2015 | 08:13    (lượt xem:32504)

Tuyên truyền miệng không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật - nghệ thuật nói chuyện trước công chúng. Để tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất người báo cáo viên, tuyên truyền viên không chỉ nắm vững cơ sở khoa học của hoạt động tuyên truyền miệng mà còn phải biết sử dụng những kỹ năng, kỹ xảo, nghiệp vụ chuẩn bị bài nói trước người nghe.

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37801101