Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Một số kết quả nổi bật công tác tuyên truyền năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

(TGAG)- Năm 2014, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, xứng đáng là công cụ sắc bén trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị.
Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; tập trung tuyên truyền góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết Đảng vào cuộc sống như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các nghị quyết của Chính phủ về lĩnh vực kinh tế; thông tin kịp thời tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thông tin nhanh, hiệu quả tình hình thời tiết, diễn biến bão, lũ giúp các cơ quan chức năng và nhân dân kịp thời phòng chống, giảm thiểu thiệt hại. Các cơ quan báo chí phản ánh khá toàn diện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; duy trì tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần giải quyết những vấn đề nổi cộm, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động kinh tế và quản lý xã hội, qua đó có những đề xuất, kiến nghị ngành chức năng kịp thời giải quyết. Đặc biệt, năm qua, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc chính sách đối ngoại và chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với các cơ quan báo chí cấp tỉnh, tất cả đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố và đài Truyền thanh cơ sở đã quan tâm thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng chương trình, duy trì phát sóng thường xuyên, tập trung thông tin có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện thời sự chính trị quan trọng tạo nên sự đồng bộ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền.
Trên cơ sở quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, nhất là, sự tham mưu tích cực của ban tuyên giáo các cấp, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh tiếp tục đi vào nề nếp. Chất lượng các hội nghị báo cáo viên và nội dung thông tin luôn được quan tâm đổi mới, phong phú, kịp thời hơn. Nhiều phương tiện hiện đại đã được trang bị và sử dụng có hiệu quả. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư phục vụ tốt cho các cuộc tuyên truyền miệng. Qua đó, công tác tuyên truyền miệng đã góp phần tạo nên sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền trong năm qua cũng còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Việc định hướng tuyên truyền đôi lúc chưa lường hết được những diễn biến phức tạp khó lường. Công tác tuyên truyền đôi lúc thiếu tính đa dạng. Việc phản tuyên truyền, thông tin đối ngoại, đấu tranh chống tiêu cực, phản ánh mặt trái còn hạn chế. Thực hiện thông tin hai chiều và nắm bắt dư luận, dự báo tình hình đôi lúc chưa kịp thời.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, công tác tuyên truyền trong thời gian tới phải chủ động, tích cực, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính định hướng chính trị, tính thuyết phục, tính hiệu quả. Năm 2015, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh cần tập trung những nội dung trọng tâm sau đây:
- Tuyên truyền công tác đối ngoại, các quan điểm của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế và khu vực. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ biên giới cho nhân dân; tuyên truyền giúp các chức sắc, tín đồ tôn giáo và nhân dân nâng cao nhận thức; hiểu rõ chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, tuyên truyền lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam, kết quả phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia.
- Tuyên truyền việc tổ chức triển khai, học tập Chuyên đề năm 2015 với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ nhận thức lý luận, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc với chân, thiện, mỹ, làm cho mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân luôn hướng tới cái đúng, cái đẹp, cái hay, đẩy lùi cái sai, cái ác và cái xấu.
- Tuyên truyền việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, ngăn chặn và đẩy lùi mọi tệ nạn, hủ tục, loại trừ các sản phẩm văn hóa đồi trụy; tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến.
- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ X; Tuyên truyền cổ vũ các hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra trên địa bàn; phản ánh công tác khuyến học khuyến tài, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tuyên truyền Đại hội Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh; Đại hội Hội Nhà báo tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020...
- Chủ động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và công cuộc đổi mới của nước ta; chủ động thông tin phản bác các tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự. Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về việc xử lý các tranh chấp trên Biển Đông và khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam./.

Lâm Văn Giàu

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37132040