Truy cập hiện tại

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương

(TGAG)- Ngày 06/5/2016 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký Quyết định số 131-QĐ/TU ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, Quy chế này được áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh (cấp huyện và tương đương không xây dựng quy chế cấp mình).

Theo Quy chế này, đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh gồm: báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện và tương đương (không có báo cáo viên cấp cơ sở). Ngoài ra, Tỉnh còn có một số đồng chí tham gia báo cáo viên cấp Trung ương.

Quy chế quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của báo cáo viên như sau: trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chính trị, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước... trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; định hướng tư tưởng, nắm bắt và hướng dẫn dư luận xã hội, góp phần xây dựng và củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội. Kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân do thực tiễn cuộc sống đặt ra. Phê phán, vạch trần, đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, phân công của cấp ủy đảng cùng cấp và sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên.

Để củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tương đương đúng theo Quy chế của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong quá trình tham mưu cấp ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt mấy vấn đề sau đây: Một là, khi lựa chọn cán bộ, đảng viên để làm báo cáo viên cấp mình phải đối chiếu với tiêu chuẩn cả về phẩm chất và năng lực như quy định tại Điều 4 của Quy chế. Hai là, phải đảm bảo xây dựng đội ngũ báo cáo viên đúng số lượng, cơ cấu thành phần như quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Quy chế.

Trước hết, tiêu chuẩn báo cáo viên

Tiêu chuẩn về phẩm chất, cần lựa chọn những cán bộ, đảng có lập trường, quan điểm đúng đắn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng; chấp hành tốt các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tính đảng, tính chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao; nhiệt tình, nhiệt tâm, tận tụy với nghề nghiệp; khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức và lối sống; thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có mối quan hệ gần gũi, sâu sát và gắn bó với Nhân dân.

Tiêu chuẩn về năng lực, đó là những cán bộ, đảng viên có trình độ lý luận chính trị đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao, nắm vững nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... biết vận dụng các phương pháp, kỹ năng để thực hiện công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng. Ngôn ngữ phải chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính động viên, thuyết phục cao. Nội dung diễn đạt phải chân thật, khách quan, khoa học nhằm củng cố và nâng cao nhận thức, niềm tin; cổ vũ người nghe thực hiện tốt chủ trương,  đường lối của Đảng và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin. Có phương pháp phân tích, lập luận, nhận định đúng, chính xác tình hình. Có phương pháp vận động, thuyết phục, năng lực tự chủ và khả năng đối thoại với người nghe, với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thứ hai, về số lượng, cơ cấu thành phần

- Đối với mỗi đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng ủy khối Dân Chính Đảng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự, Đảng ủy Biên phòng), số lượng báo cáo viên tối đa là 05 đồng chí.

- Đối với mỗi huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, số lượng báo cáo viên tối đa là 25 đồng chí. Trong cơ cấu phải đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có 01 báo cáo viên; còn lại ngành huyện không quá 07 báo cáo viên.

Để quản lý tốt và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp mình, ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo hoạt động báo cáo viên, thay mặt cấp ủy trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động, cung cấp thông tin và quản lý đội ngũ báo cáo viên. Trong từng giai đoạn, ban tuyên giáo cấp huyện và tương đương cần xem xét, đánh giá hoạt động đội ngũ báo cáo viên; bổ sung, thay đổi báo cáo viên phù hợp với tình hình thực tế, mạnh dạn đề xuất cấp ủy thay thế kịp thời những báo cáo viên không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiến nghị với cấp ủy những vấn đề về nội dung hoạt động trong từng thời kỳ. Tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên định kỳ (hằng tháng) để cung cấp và định hướng thông tin. Biên soạn các tài liệu tham khảo, đề cương tuyên truyền cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên. Theo dõi, kiểm tra hoạt động của báo cáo viên, quản lý thông tin trong hệ thống báo cáo viên. Tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn.  Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời các báo cáo viên có thành tích xuất sắc./.

Lâm Giàu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247105