Truy cập hiện tại

Đang có 75 khách và không thành viên đang online

Tuyên giáo An Giang - một năm nhìn lại!

(TGAG)- Thực hiện quan điểm tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, công tác tuyên giáo góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy  kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển trong năm qua.

Thật vậy, năm 2017 hệ thống tuyên giáo trong tỉnh đã tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai và tuyên truyền có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy, trong đó có Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) kịp thời, nghiêm túc, trách nhiệm và chất lượng.

Chủ động tham mưu tổng kết các chỉ thị, nghị quyết quan trọng như: sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 14/5/2013 của Tỉnh ủy về đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy về “nhiệm vụ tăng cường đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 10/10/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 16 về “công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”... Giúp Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân chủng Hải quân xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do Thường trực Tỉnh ủy giao.Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Riêng tỉnh ta, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn xác định thêm nội dung học tập của Đảng bộ là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”.

Công tác tuyên truyền được quan tâm triển khai kịp thời, đúng định hướng, có trọng điểm: Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; các hoạt động và kết quả năm APEC 2017... Duy trì tốt hội nghị định hướng tuyên truyền báo chí hằng tháng, hội nghị báo cáo viên định kỳ, năm 2017 đã bổ sung hình thức trực tuyến đến các huyện, thị, thành phố bước đầu có nhiều hiệu ứng tích cực. Bản tin Thông tin công tác tư tưởng tiếp tục đáp ứng yêu cầu đề ra, được biên tập theo hướng chủ động, sát chủ đề, đúng định hướng, chất lượng thông tin được quan tâm và phát hành kịp thời đến các chi, đảng bộ. Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang thường xuyên được cải tiến, thu hút nhiều bạn đọc và cung cấp kịp thời nhiều thông tin phục vụ tốt công tác tuyên truyền.

Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa luôn được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập “Nhóm chuyên viên” để tăng cường công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền kịp thời, hiệu quả trong tình hình hiện nay. Tổ chức hoạt động nắm chắc dư luận xã hội, kịp thời phản ảnh đến các đơn vị, địa phương, giúp các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo hiệu quả hơn.

Các hoạt động phối hợp có những kết quả rõ nét như: phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tuyên truyền phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia; cùng Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Trại sáng tác với đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác phối hợp tuyên truyền, khảo sát các hoạt động khoa giáo, văn hóa văn nghệ có chuyển biến và kết quả rõ nét; các hoạt động hội thảo khoa học tập trung đúng chủ đề và có kết quả tích cực; công tác thẩm định, bổ sung, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành được quan tâm.Lực lượng báo cáo viên, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, cộng tác viên được quan tâm củng cố, mối quan hệ trong hệ thống Tuyên giáo được gắn bó, hướng dẫn nghiệp vụ, thông tin được chia sẻ kịp thời...

Tuy nhiên, công tác Tuyên giáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa chủ động, kịp thời, nhất là đối với những vấn đề thời sự, nhạy cảm, phức tạp, nội dung thông tin chưa nhiều; hình thức tuyên truyền chưa sinh động, chưa sâu rộng. Hội nghị báo cáo viên ở tỉnh chất lượng chưa cao, thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh An Giang chưa đáp ứng yêu cầu...

Năm 2018, năm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng... Để làm tốt nhiệm vụ của mình, hệ thống Tuyên giáo trong tỉnh phải tiếp tục nỗ lực, nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao nhất, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, học tập thật nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), cụ thể là Nghị quyết 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 19-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tham mưu cấp ủy kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động trong công tác tuyên truyền và phản tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra dư luận xã hội. Tổ chức hội nghị định hướng thông tin báo chí, hội nghị báo cáo viên định kỳ. Tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Tuyên giáo theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, sẽ là tiền đề quan trọng để ngành Tuyên giáo tỉnh nhà gặt hái thêm những thành công mới trong năm 2018.

CAO QUANG LIÊM
TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22451200