Công văn định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10-2018

(TGAG)- Ngày 27-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1103-CV/BTGTU, về việc định hướng tuyên truyền tháng 10-2018. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn nội dung.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 10-2018 như sau:

I- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 5, 6, 7 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

- Việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”...

- Phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 10-2018

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 10-2018 như: Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10), Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10)…

- Tuyên truyền hướng đến Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang lần I-2018; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang; quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương; tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III-2018 (Giải Búa liềm vàng); Giải báo chí “Về Đồng bằng sông Cửu Long” năm 2018 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức…

- Tiếp tục tuyên truyền phản ánh hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; đánh giá, phân tích làm rõ những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, nêu bật quyết tâm của tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

- Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018; bám sát vào các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là tập trung lĩnh vực phát triển nông nghiệp, du lịch, nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tăng cường tuyên truyền công tác khuyến học, khuyến tài, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục, đào tạo; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo tỉnh nhà; chú trọng biểu dương giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giáo dục trách nhiệm, tâm huyết với nghề, gương học sinh hiếu học; đồng thời đấu tranh, phê phán với những hiện tượng tiêu cực, phản giáo dục trong môi trường giáo dục hiện nay…

- Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, phòng chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, nhất là các dịch bệnh mùa nước nổi; phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; nâng cao cảnh báo sạt lở, giông lốc mùa mưa, bão, diễn biến lũ đầu nguồn; công tác phòng chống thiên tai, thời tiết cực đoan…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; tuyên truyền, giải thích để người dân cảnh giác với các thông tin xấu độc trên mạng xã hội; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Tân Văn Ngữ  (đã ký)
 
Số lần xem các bài viết
7846266