Truy cập hiện tại

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Phát huy hơn nữa vai trò định hướng của báo chí trong sự nghiệp đổi mới

(TGAG)- Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo “Thanh niên”, mở đầu cho báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó, báo chí đã trở thành một bộ phận quan trọng, gắn bó hữu cơ với sự nghiệp cách mạng, với dân tộc Việt Nam.

Báo chí đồng hành với cách mạng, đã đóng góp xứng đáng vào tiến trình lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc làm nên Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp đổi mới ngày nay. Ở giai đoạn lịch sử nào, cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua những thử thách, giành thắng lợi vẻ vang. Hiện nay đất nước ta thực hiện sự nghiệp đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn mang tầm thời đại, thời cơ đang rộng mở cho sự phát triển, song thách thức đang đặt ra không nhỏ. Ngoài yếu tố khách quan, thì nội tại nguy cơ tụt hậu về kinh tế; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng lãng phí… ở một bộ phận cán bộ, đảng viên đang diễn ra mà chưa được đẩy lùi có hiệu quả. Trước tình hình đó báo chí và truyền thông cần thấy hết trách nhiệm của mình, với tư cách là vũ khí sắc bén của Đảng, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân góp phần tích cực vào công việc đổi mới của đất nước.
 
 
Trước hết, báo chí cần làm tốt chức năng định hướng đúng đắn, chân thực; hình thành một cách thuyết phục dư luận xã hội hướng tới đồng thuận xã hội phù hợp với đường lối, chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mọi hoạt động của báo chí phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, không chạy theo khuynh hướng thương mại, không hoang mang dao động trước mọi luận điệu xuyên tạc. Báo chí, truyền thông phải thực sự là tiếng nói của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của Nhân dân, giữ vai trò phản ánh và hướng dẫn dư luận, hình thành dư luận xã hội lành mạnh.

Mặt khác, báo chí truyền thông cần phản ánh trung thực, kịp thời những tâm tư nguyện vọng và những đóng góp của Nhân dân với Đảng, Nhà nước góp phần đưa hơi thở của cuộc sống đến các chương trình, nghị sự của Đảng và Nhà nước, để từ đó có thêm cơ sở hình thành nên những chủ trương, chính sách mới nhằm đáp ứng kịp thời và đúng đắn những nảy sinh trong quá trình phát triển của xã hội. Làm được như vậy là báo chí có dư địa, có động lực và điều kiện để tham gia trực tiếp vào công cuộc đổi mới, đồng thời báo chí cũng từ đó không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Hai là, Đảng ta thực hiện sự nghiệp đổi mới là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của đất nước, nhiều vấn đề còn phải tìm tòi, thử nghiệm để phù hợp với sự vận động của thực tiễn. Bản chất của sự nghiệp đổi mới là sáng tạo tìm ra con đường phát triển cho phù hợp trên cơ sở giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Báo chí, truyền thông góp phần vào việc phát hiện, nêu lên những nhân tố mới, những sự kiện mới, những kinh nghiệm mới, những phương hướng mới… xuất hiện trong đời sống xã hội. Đồng thời, cái mới, cái tiến bộ do Đảng đề xướng và lãnh đạo tiêu biểu cho sự vận động đi lên của xã hội cần được tuyên truyền, giới thiệu có sức thuyết phục trong hành động để đi vào cuộc sống. Mặt khác trước tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thì việc báo chí tham gia vào mặt trận chống tiêu cực lại càng cần thiết. Trong thời gian qua để phát hiện các tiêu cực như tham ô, lãng phí, quan liêu, cửa quyền… báo chí đã đi sâu khám phá và phát hiện được nhiều vụ việc, chỉ đích danh những bộ phận, những hiện tượng làm cản trở sự phát triển, gây dư luận xấu trong xã hội, họ đang lợi dụng chức quyền, lợi dụng “cơ chế” cấu kết với nhau để làm giàu bất chính, để chạy chọt, thăng tiến…Báo chí, truyền thông cũng tạo dư luận mạnh mẽ trước những hiện tượng tham ô, thiếu trách nhiệm, vô cảm, những thái độ và hành vi trì trệ, bảo thủ; chống lối sống xa hoa, phô trương, thực dụng, cơ hội. Đây chính là cuộc đấu tranh cho cái tốt thắng cái xấu, cho cái mới, hành vi tốt được nhân rộng; ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực đang làm xói mòn niềm tin đối với Đảng và chế độ.

Ba là, trong bối cảnh toàn cầu hóa, thông tin mạng lan truyền tự do, không biên giới thì việc đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung quan trọng mà báo chí, truyền thông Việt Nam phải là lực lượng xung kích. Bằng các tác phẩm báo chí đa dạng, kịp thời thuyết phục, báo chí, truyền thông cung cấp thông tin mang tính định hướng giúp cho toàn xã hội nhận thức đúng để thống nhất tư tưởng, hành động, không có khoảng trống cho các luận điệu thù địch phát tán. Muốn vậy, những người làm báo, những cơ quan báo chí, truyền thông phải luôn nắm bắt được thông tin chính thống, phát hiện được tình hình, có biện pháp và phương pháp đấu tranh thích hợp vừa kiên quyết, vừa thuyết phục. Báo chí, truyền thông phải nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, phải có bản lĩnh và lập trường vững vàng để đấu tranh sắc bén, nhanh nhạy và không khoan nhượng với các quan điểm, luận điệu sai trái để cán bộ, đảng viên, Nhân dân và toàn xã hội nhận rõ được bộ mặt và thực chất của những luận điệu chống phá, để ai ai cũng thấy được cái đúng, cái sai, thấy được lẽ phải để không bị lợi dụng, không nghe theo những luận điệu xuyên tạc với mục đích xấu. Phải làm sao các thông tin quan trọng của thế giới và trong nước được báo chí cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác định hướng dư luận để không có đất cho kẻ xấu lợi dụng, không cho dư luận đa chiều trong “thế giới phẳng” hiện nay có thể làm lung lạc dẫn đến hiểu biết sai lệch.

Truyền thống 93 năm báo chí cách mạng, đội ngũ những người làm báo với tư cách là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng đã có sự đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng đất nước và công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Dẫu rằng, trên hành trang của mình, báo chí, truyền thông không tránh khỏi những hạn chế, những bất cập, nhưng phải khẳng định rằng báo chí, truyền thông Việt Nam đã luôn xứng đáng là cộng sự đắc lực và hữu hiệu của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân.

Trước những yêu cầu mới, với bề dày truyền thống đã được tôi luyện trong cuộc chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, giành độc lập dân tộc và mưu cầu hạnh phúc cho Nhân dân, tin tưởng rằng, lực lượng hùng hậu báo chí, truyền thông Việt Nam luôn là lực lượng nghiêm túc, sáng tạo đi đầu trên mặt trận tư tưởng, chính trị; thường xuyên trau dồi nghề nghiệp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đổi mới phương pháp, cách thức hoạt động, tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ thích ứng với sự vận động của xã hội, góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước./.

Hòa Bình


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37581577