Truy cập hiện tại

Đang có 232 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

(TGAG)- Đảng bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh hiện có 62 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ gồm: Hình sự, Dân sự, Kinh tế - Lao động, Hành chính - Văn phòng và chi bộ Giám đốc kiểm tra - Tổ chức cán bộ. Năm 2015 vừa qua, Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo cán bộ, công chức TAND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, về công tác chuyên môn, năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý 907 vụ; giải quyết 884 vụ (đạt tỷ lệ 97,46%). Trong đó, án hình sự: thụ lý 313 vụ, đã giải quyết 312 vụ (đạt tỷ lệ 99,68%); án dân sự: thụ lý 449 vụ, đã giải quyết 431 vụ (đạt tỷ lệ 95,99%; án hôn nhân và gia đình: thụ lý 84 vụ, đã giải quyết 80 vụ (đạt tỷ lệ 95,24%); án kinh doanh thương mại và lao động: thụ lý 28 vụ, đã giải quyết 28 vụ (đạt tỷ lệ 100%); án hành chính: thụ lý 30 vụ, đã giải quyết 30 vụ (đạt tỷ lệ 100%).

Ngoài ra, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử lưu động 22 vụ, đạt tỷ lệ 7,05%, qua đó đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, cũng như yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Năm qua, Đảng ủy TAND tỉnh luôn quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, thường xuyên tổ chức hội nghị để triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng bộ cấp trên và các Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể đảng viên để thảo luận, góp ý và kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện đến từng chi bộ. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Tòa án xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dựa trên nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo chuyên đề năm 2015 về “Trung thực trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 21/KH-TA của Tòa án tỉnh về thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ thẩm phán, cán bộ công chức Tòa án nhân dân” giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016. Qua đó, triển khai đến các chi bộ, phòng, tòa trực thuộc Tòa án tỉnh để tổ chức thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Trong từng tháng, quý, các chi bộ chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận bàn biện pháp khắc phục.
         
Công tác xây dựng đảng và công tác cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm, thực hiện tốt: Trên cơ sở danh sách quy hoạch cán bộ được duyệt cũng như ý kiến Kết luận của Ban cán sự Đảng về công tác cán bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện điều động 21 công chức (trong đó có: 05 Thẩm phán và 16 Thư ký); bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh tòa và tương đương đối với 04 trường hợp. Đảng ủy và các chi bộ tiến hành sinh hoạt đúng định kỳ hàng tháng, chất lượng sinh hoạt ngày được nâng cao. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới ngày được Đảng ủy đặc biệt quan tâm, trong năm đã kết nạp được 05 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, từng đảng viên chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm và thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt xác định rõ việc gương mẫu trong từng hành động, công việc luôn là sự quan tâm hàng đầu, dần dần tạo chuẩn mực hóa tác phong, thái độ của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy đã kiểm tra 01 chi bộ, 01 bí thư, 01 đảng ủy viên, 01 Chánh tòa và giám sát 01 chi bộ, 01 bí thư, 01 đảng ủy viên, 02 Chánh tòa. Các chi bộ giám sát thường xuyên theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên. Trong năm đã kiểm tra đảng viên chấp hành đối với 40 đảng viên, trong đó có 07 cấp ủy viên nội dung kiểm tra: “Trong việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, ứng xử của cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh An Giang”, “Tinh thần trách nhiệm và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao”, chấp hành Điều lệ Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, kết quả tu dưỡng rèn luyện “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... đối với 59 đảng viên, trong đó có 08 cấp ủy viên.
 
Công tác lãnh đạo các đoàn thể cũng có nhiều chuyển biến tích cực: trong năm qua Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và 70 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân…

Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ TAND tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân chính Đảng công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” năm 2015.

Đồng chí La Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh trao Giấy khen của Đảng ủy cho đại diện Chi bộ Tòa Hình sự đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu".


Đồng chí Huỳnh Ngọc Sang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân chính Đảng trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu "đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".


Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Phan Huỳnh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh nhấn mạnh: “Năm 2016 là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ TAND tỉnh. Dó đó, để tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thời gian tới Đảng bộ TAND tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, các chi ủy và Bí thư cấp ủy phải có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra ý thức kỷ luật, thái độ và kết quả học tập, quán triệt nghị quyết của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý.
 
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra và cụ thể hóa nghị quyết, nhất là đối với Đảng ủy, Chi ủy và người đứng đầu. Thường xuyên tự học tập, theo dõi thời sự, rèn luyện đạo đức lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng và lãng phí, xây dựng tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp và thắt chặt đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần cảnh giác góp phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai học tập chuyên đề năm 2016 với chủ đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” và Kế hoạch 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải thể hiện tính gương mẫu, cầu thị và tận tụy để nêu gương, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân tố tích cực để điển hình nhân rộng.

- Tăng cường củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời phân bổ biên chế cho các tòa án cấp huyện và đơn vị trực thuộc Tòa án Tỉnh; phấn đấu tiến hành nhanh các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán và các chức vụ quản lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm…".

DUY BÌNH
Tòa án nhân dân tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118080