Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

(TGAG)- Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với từng địa phương, từng ngành và cả nước trong giai đoạn 5 năm tới.
 

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt

Sau Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo và sớm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội X cho các ngành, các cấp và cán bộ, đảng viên. Khẩn trương xây dựng và ban hành Chương trình làm việc toàn khóa, Quy chế làm việc của cấp ủy, Quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đảng, đẩy mạnh công tác sắp xếp, phân công lại cán bộ; thực hiện thành công bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc địa bàn và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện. Đó là những thành công tiếp theo để tỉnh ta cùng cả nước xây dựng và kiện toàn nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Giang bằng mức trung bình của cả nước.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến rộng rãi ra nhân dân nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, các vấn đề mới của Nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực. Đây cũng là công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên để cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội của cấp mình, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Do đó, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện bằng những nội dung cụ thể, thiết thực thống nhất.

Chúng ta học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này với nhận thức sâu sắc rằng: Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới với sáu nhiệm vụ trọng tâm cả về kinh tế và chính trị. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII tập trung bằng ba khâu đột phá để tiếp tục phát huy thế mạnh nông nghiệp và du lịch theo chiều sâu. Với 4 nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững./.

LÊ HỒNG KHÂM
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15997271