Truy cập hiện tại

Đang có 32 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018

(TGAG)- Ngày 29-12-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phát hành Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn nội dung.

Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” như sau:

1- Mục đích, yêu cầu

- Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập…

2- Thời gian và tài liệu

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

- Tài liệu: Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

3- Tổ chức thực hiện

3.1- Học tập và sinh hoạt thường xuyên

3.1.1- Học tập


- Huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai nội dung Chuyên đề năm 2018 tại hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên (hoàn thành trong tháng 01/2018).     - Chi bộ tổ chức hội nghị đảng viên học tập Chuyên đề năm 2018 (hoàn thành trong tháng 01/2018).

3.1.2- Sinh hoạt thường xuyên

- Chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của chi bộ học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Trong đó, xác định cụ thể hằng tháng có một nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chuyên đề 2018 (hoặc chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hoặc các chuyên đề đã được học tập, hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác) có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị, tồn tại, hạn chế của chi bộ và các đảng viên của chi bộ, để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình, rút ra bài học cho chi bộ, bản thân mỗi đảng viên và phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp; vận dụng mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình và đề ra phương hướng phấn đấu.

3.2- Tổ chức làm theo

- Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo năm 2018: Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập Chuyên đề 2018 (trong tháng 01/2018); kết quả học tập và làm theo định kỳ hằng quý, 6 tháng, cả năm với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan giúp việc thực hiện Chỉ thị 05 để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ (theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương).

3.3- Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/10/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông, bản tin của cơ quan, đơn vị.

3.4- Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện Chuyên đề trên báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

3.5- Công tác tuyên truyền về nội dung Chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau học tập, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung Chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung Chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị, tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó với nội dung của Chuyên đề, với “Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”- ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị. (Tài liệu học tập Chuyên đề năm 2018; Quyết định số 99-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 2952-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương được đăng tải trên Trang tin điện tử tuyengiaoangiang.vn).

Chuyên đề năm 2018: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

K/T TRƯỞNG BAN          
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)                 
Cao Quang Liêm          
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19074711