Truy cập hiện tại

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TGAG)- Ngày 06-12-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung hướng dẫn.

Thực hiện Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW ngày 13/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (gọi tắt là Nghị quyết). Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2- Yêu cầu

- Việc học tập, quán triệt Nghị quyết là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

- Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đa dạng, sinh động, phát huy được lợi thế của công nghệ thông tin và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị. Chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện.

II- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1- Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

2- Tài liệu học tập

- Nghị quyết (đề nghị tải xuống từ trang web: tuyengiaoangiang.vn).

- Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập và tài liệu Hỏi - Đáp về Nghị quyết (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Thông báo số 14-TB/BTGTU, ngày 29/11/2017).

3- Báo cáo viên

- Bí thư cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo tham mưu phân công báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết.

4- Hội nghị của cấp ủy các cấp

4.1- Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương

- Thành phần: Cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương; báo cáo viên cấp huyện và một số đối tượng khác do cấp ủy quyết định (trừ các đồng chí đã học tập, quán triệt trực tuyến ngày 29 - 30/11/2017).

- Thời lượng: 1 ngày.

- Thời hạn hoàn thành: Cuối tháng 12/2017.

4.2- Hội nghị cấp cơ sở

- Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở; các đồng chí trong ban lãnh đạo các đoàn thể không phải là đảng viên và một số đại biểu quần chúng ưu tú (nhân sỹ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, văn nghệ sỹ…).

- Thời lượng: 1 ngày.

- Thời hạn hoàn thành: Trong tháng 01/2018.

III- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết trong nhân dân; tập trung tuyên truyền các hoạt động triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho đoàn viên, hội viên. Thời gian hoàn thành trong Quý I/2018.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở hướng dẫn này, cấp ủy các cấp khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc sớm tổ chức việc học tập, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Ban Tuyên giáo các cấp làm tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết. Kịp thời gửi lịch triển khai từ cấp huyện đến cơ sở về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Báo cáo kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết theo tiến độ và báo cáo tổng kết cho cấp ủy cấp trên và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ cử cán bộ tham dự hội nghị tại một số địa phương, đơn vị.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)
Cao Quang Liêm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13569350