Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Chặng đường phát triển mới

(TGAG)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo, nghị quyết do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) trình trước Đại hội.

 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X ra mắt Đại hội.  
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) gồm 53 đồng chí, tiêu biểu cho trên 56.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các văn kiện thông qua tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà; là sự đúc kết sâu sắc thực tiễn và lý luận thể hiện sự thống nhất ý chí của Đại hội với một quyết tâm cao của toàn Đảng bộ trong những năm tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy dân chủ, kỷ cương, khai thác mạnh mẽ lợi thế trong liên kết vùng và lợi thế so sánh của địa phương, huy động nguồn lực xã hội và tranh thủ ngoại lực tập trung phát triển nông nghiệp theo chiều sâu tạo nền tảng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Giang bằng mức trung bình của cả nước, đến năm 2020, quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Để thực hiện mục tiêu đó, Đại hội tập trung thảo luận và thống nhất chọn ra 03 khâu đột phá, đồng thời đã xác định 13 nhiệm vụ và nhóm giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7%. GRDP bình quân đầu người (giá thực tế) đến năm 2020 đạt 48,3 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư xã hội 05 năm đạt khoảng 148.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 6,05 tỷ USD. Thu ngân sách 05 năm đạt 31.985 tỷ đồng.

Tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi đến năm 2020: mẫu giáo đạt 70%, tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở đạt 80%; trung học phổ thông và tương đương đạt 50%. Trường học đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 đạt 50%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đến năm 2020 đạt 65%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2016 - 2020) bình quân 1,5%/năm. Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 2.175.000 người. Số bác sỹ trên 01 vạn dân đến năm 2020 đạt 08 bác sỹ/vạn dân. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 đạt 80%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh 90%. Có 60 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Bình quân mỗi năm kết nạp 3.000 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,13% dân số...
Tặng hoa cho các đồng chí không tham gia tái cử, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Có thể nói, thành công của Đại hội là kết quả của một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ về mọi mặt của các bộ, ngành Trung ương, nhất là các ban đảng Trung ương. Đồng thời, thể hiện rõ ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội đã đóng góp công sức, tâm huyết và trí tuệ giúp cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công tốt đẹp.

Kết quả của Đại hội là thắng lợi bước đầu. Vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải tổ chức triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị; phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra; đồng thời, căn cứ vào định hướng chung của Nghị quyết và yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện với những chủ trương, giải pháp, bước đi phù hợp.

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu tin rằng An Giang sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15142140