Truy cập hiện tại

Đang có 176 khách và không thành viên đang online

Công tác dân vận - mặt trận - đoàn thể

Một số kết quả công tác Dân vận năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận của tỉnh nhà đã có nhiều đổi mới, khẳng định vị trí, vai trò trên khắp các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; được thể hiện thông qua thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang... đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân vận của Đảng.
Lực lượng làm công dân vận bám sát cơ sở, cùng với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân... Công tác dân vận chính quyền ngày càng được quan tâm và có nhiều kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, nhất là tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết, các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên những lĩnh vực có liên quan mật thiết đến nhân dân...
Qua phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2014, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đăng ký 3.334 mô hình, thực hiện được 3.145 mô hình, gồm 04 lĩnh vực: Lĩnh vực kinh tế có 1.165 mô hình; Văn hóa - xã hội 1.330 mô hình; an ninh - quốc phòng 387 mô hình và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 263 mô hình “Dân vận khéo”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Công tác dân tộc, tôn giáo luôn sâu sát và kịp thời, đời sống đồng bào dân tộc từng bước nâng lên, lòng tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, Nhà nước được củng cố; góp phần giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tập trung quán triệt và triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Để thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2015, hệ thống dân vận các cấp cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về công tác dân vận. Phối hợp tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 36-CT/TW Bộ Chính trị, Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, nắm tình hình cơ sở, phát huy quyền dân chủ, quyền công dân, đẩy mạnh việc tổ chức thực thi chính sách pháp luật đồng bộ, hiệu quả; đổi mới trong hoạt động quản lý điều hành theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện gần dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối và phong cách công tác; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế dân chủ; tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Ba là, tăng cường phối hợp tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217- QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
Bốn là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nâng chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.
Năm là, tiếp tục phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận và các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) và Hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” của tỉnh năm 2015.

Nguyễn Thành Lượm
UVBTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25180199