Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Xây dựng Đảng

Tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

(TGAG)- Trong hai ngày 10 và 11-9-2018, Đoàn công tác Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân và Công ty Phát hành Báo chí Trung ương đã đến khảo sát tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại tỉnh An Giang. Sau khi tìm hiểu việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư ngày 25/8/2012 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Tỉnh ủy thường xuyên có ý kiến chỉ đạo, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Bưu điện tỉnh tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định kỳ tổ chức kiểm tra khảo sát thực hiện Kết luận số 29-KL/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW ở một số địa phương, đơn vị; phối hợp với Bưu điện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng thực hiện việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, xem đây là nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở đảng, là trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Phần lớn cán bộ, đảng viên đã nhận thức được báo Đảng là cơ quan ngôn luận, lý luận chính trị của Đảng, là diễn đàn của Nhân dân, là kênh thông tin chính thống để tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đến nay, phần lớn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã duy trì đều đặn, thường xuyên việc đặt mua các loại báo Đảng như: Báo An Giang, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Tuyên giáo; trong đó Báo An Giang là báo đảng địa phương có số lượng phát hành 9.811 tờ/kỳ (1 tuần ra 5 kỳ); số chi, đảng bộ đặt mua Báo An Giang là 653/889 chi, đảng bộ; đạt tỷ lệ 73,4%. Bên cạnh báo đảng địa phương, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản cũng được mua thường xuyên nhất. Theo thống kê của Bưu điện tỉnh, đến quý 2-2018, toàn tỉnh có 350/889 chi, đảng bộ đặt mua Báo Nhân Dân, đạt tỷ lệ 39,3%; có 653/889 chi, đảng bộ đặt mua Báo An Giang, đạt tỷ lệ 73,4%; 198/889  chi, đảng bộ đặt mua Tạp chí Cộng sản, đạt tỷ lệ 22,2%.
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tân Văn Ngữ nhấn mạnh, việc mua và đọc báo Đảng, nhiều năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn xem là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng và chi đảng bộ và là trách nhiệm của từng đảng viên trong việc mua đọc và vận động mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã nghiêm túc thực hiện việc mua và đọc báo Đảng, tuy nhiên cũng còn nhiều đơn vị, chi đảng bộ chưa quan tâm, đúng mức việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nên số lượng phát hành các ấn phẩm như báo cáo là chưa đúng theo tinh thần của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư ngày 25/8/2012.

Thời gian tới, tỉnh An Giang sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị, chi đảng bộ quan tâm thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong đó Báo Nhân Dân, báo An Giang và Tạp chí Cộng Sản là những tờ báo, tạp chí đã quy định rõ trong Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị và Kết luận 29 của Ban Bí thư phải có ở các cấp chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát chi đảng bộ cũng cần phải đưa việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng vào nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên. Việc phân bổ kinh phí hằng năm cũng phải giám sát việc chi cho mua và đọc báo Đảng. Bên cạnh đó, báo và tạp chí của Đảng cũng cần quan tâm nhiều hơn các bài viết hướng về cơ sở, cải tiến nội dung, hình thức phù hợp hơn nữa với nhu cầu bạn đọc. Bên cạnh đó, việc phát hành báo, tạp chí của Đảng qua hệ thống Bưu điện cũng cần đảm bảo nhanh, nhạy và kịp thời đến tay bạn đọc trong thời gian sớm nhất.

Bảo Trị


Số lần xem các bài viết
9542392