Truy cập hiện tại

Đang có 179 khách và không thành viên đang online

Đảng bộ Tân Châu quyết tâm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác Xây dựng Đảng

(TGAG)- Năm 2017, là năm thứ hai bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cá cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ thị xã Tân Châu đã tập trung quyết liệt, đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp để thực hiện sát với thực tiễn địa phương. Một trong những công việc được xác định tập trung nhất trong năm 2017 là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; nhất là tập trung chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã thật sự trong sạch, vững mạnh.

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, học tập kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn với nhiều hình thức phong phú, đa dạng,... từ đó đã kịp thời giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội; nắm diễn biến tư tưởng, phân tích, dự báo tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin trong Đảng bộ và nhân dân. Song hành với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Thường vụ Thị ủy còn xây dựng, ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận trong việc cải tiến lề lối làm việc gần dân, sát việc, sát cơ sở; tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách lĩnh vực, địa bàn trong tổ chức thực hiện kết luận của cấp ủy; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Quán triệt Nghị quyết của Trung ương và tỉnh cho cán bộ chủ chốt

Đồng chí Huỳnh Quang Ngự, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cho biết thêm: Để công tác xây dựng đảng được thực hiện nghiêm túc, Ban Thường vụ Thị ủy còn lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Thị ủy đã xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo; đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từng tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp với những điểm nhấn quan trọng. Bên cạnh, Ban Thường vụ Thị ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra - giám sát, đảm bảo theo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Theo đó, trong năm 2017, UBKT Thị ủy đã xử lý kỷ luật 14 đảng viên vi phạm, tăng 4 đảng viên so cùng kỳ năm 2016, với các hình thức khiển trách 13 đồng chí và cảnh cáo 01 đồng chí, qua đó giúp cho tổ chức đảng và đảng viên phát huy ưu điểm, nhận thức những hạn chế thiếu sót để khắc phục, góp phần chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Thị ủy và các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là những vấn đề, sự kiện quan trọng được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, mất đoàn kết nội bộ,... Nhiều phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ và có chiều sâu, tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Thị ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan, đơn vị theo phân cấp. Công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng quy định.

Năm 2018, là năm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững cho cả giai đoạn. Tuy nhiên, những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế còn rất lớn; vấn đề môi trường, hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông đặt ra cần phải tiếp tục giải quyết. Do đó, hơn ai hết đòi hỏi Đảng bộ thị xã Tân Châu cần phải phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đồng lòng, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định công tác chấn chỉnh kỷ cương, tăng cường kỷ luật, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân,… đó cũng là mục tiêu mà Thị ủy đặt ra trong năm 2018. Theo đó, để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thị ủy đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, đó là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,… kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Nghiên cứu thực hiện thí điểm hợp nhất một số cơ quan đảng và nhà nước tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tốt chủ trương quản lý biên chế và tinh giản biên chế trong toàn hệ thống chính trị. Thường xuyên rà soát, theo dõi nhằm kịp thời tham mưu thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, đối tượng thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; xem xét xử lý kỷ luật kịp thời các trường hợp vi phạm; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; nhất là đảng viên có dấu hiệu vi phạm, theo nguyên tắc, quan điểm làm rõ các dấu hiệu và kết luận khách quan, chính xác.

Có thể nói, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đây là bước tiến mới trong công tác cán bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung ở Đảng bộ thị xã Tân Châu, nhằm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, đảm bảo giải quyết tốt nhất, nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất trong mọi công việc được giao, từ đó góp phần đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Tân Châu theo tiến trình đô thị hóa.

Văn Phô
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17534390