Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Mừng Xuân mới: Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay!

(TGAG)- Non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Công lao vô cùng to lớn của Người là đã tìm thấy con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn; sáng lập nên Đảng ta, xây dựng nên nhà nước của Nhân dân ta.

Từ mùa xuân Canh Ngọ 1930, khi vừa bước lên vũ đài chính trị, Đảng đã giương cao ngọn cờ cách mạng, soi đường dẫn lối cho cả dân tộc tiến hành cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ, giành được những thắng lợi vĩ đại. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.Nhìn lại chặng đường oanh liệt đã qua, mỗi chúng ta càng khắc cốt ghi tâm lời dạy của Người: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Từ đó, nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Người đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Cũng từ thực tiễn hơn 80 năm qua đã khẳng định mạnh mẽ hơn nữa nguyên lý: Để làm cách mạng thì trước hết phải có Đảng, Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Từ đó càng phải đề cao nhiệm vụ xây dựng Đảng; thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Từng đảng viên phải quán triệt sâu sắc rằng: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong những năm gần đây, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu... Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khó lường; thậm chí có thể dẫn tới phản bội Tổ quốc, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Trước tình hình đó, cần nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sức mạnh của quần chúng là vô địch. Đảng có được sức mạnh to lớn là do luôn giữ vững mối liên hệ gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng; “là con đẻ của phong trào”, “là con nòi của cách mạng”. Vì thế, muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh phải tăng cường hơn nữa công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Cần tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Lịch sử là một dòng chảy liên tục, “ngọt bùi nhớ lúc đắng cay”. Mỗi độ Tết đến, Xuân về, mọi người Việt Nam yêu nước dù ở đâu, làm gì, không ai không nhớ về Bác Hồ kính yêu, nhớ về mùa Xuân dựng Đảng, nhớ về các cao trào cách mạng. Tai như còn nghe tiếng trống xung trận thuở nào!

Trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, mai vàng khoe sắc mừng Xuân 2018; biết kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp của lớp lớp người đi trước, chúng ta cùng nhau ra sức tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, vững bước tiến lên.

LÊ CHÍ THÀNH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197198