Truy cập hiện tại

Đang có 92 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng góp phần đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch

(TGAG)- Với nhiệm vụ thu thập, xử lý, hệ thống các tư liệu lịch sử và xây dựng biên niên các sự kiện lịch sử Đảng; dựng lại hiện thực lịch sử một cách khách quan, trung thực trên tất cả các lĩnh vực gắn với sự lãnh đạo của Đảng; tổng kết những kinh nghiệm, bài học, quy luật và lý luận của tiến trình cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tổng kết những giá trị truyền thống của Đảng…, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng là một hoạt trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái và âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, chống lại chế độ XHCN.

Một trong những thủ đoạn thâm độc, tinh vi của kẻ thù là tấn công, xuyên tạc lịch sử của Đảng. Chúng sử dụng chiêu bài “khách quan”, “khoa học” để lặp đi, lặp lại các luận điệu xuyên tạc như: Dựa vào sự sụp đổ của mô hình XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực thù địch rêu rao “chủ nghĩa Mác-Lênin là sai lầm, sai lầm từ trong bản chất chứ không phải do nhận thức và vận dụng sai”, xuyên tạc việc du nhập chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam là “một sai lầm lịch sử”, “đã kìm hãm sự phát triển của đất nước”; hoặc xuyên tạc rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chỉ là “ăn may”, Tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968 là một “thất bại”; hoặc cho rằng dân tộc Việt Nam không cần thiết tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để giành nền độc lập trọn vẹn, tiến tới thống nhất đất nước, mà có thể thực hiện được sự thống nhất đất nước theo mô hình khác; hoặc đòi thay đổi cách nhìn nhận, xem xét, đánh giá lại những vấn đề lịch sử; hoặc có ý kiến ngại viết, ngại nói về lịch sử Đảng, cho rằng viết về Đảng là “không khách quan”, “không khoa học”…

Trước thực tế trên, hơn 15 năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy, tuyên truyền lịch sử Đảng tỉnh ta đã góp phần đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, thù địch. Toàn tỉnh đã có trên 222 ấn phẩm lịch sử được xuất bản. Tiêu biểu trong đó, tỉnh đã xuất bản 03 ấn phẩm lịch sử đảng bộ tỉnh từ năm 1927 đến năm 2005; 11/11 huyện, thị, thành phố đã xuất bản lịch sử đảng bộ; cấp xã có 96 ấn phẩm…Các công trình lịch sử Đảng bộ đã phản ánh chân thực, sinh động lịch sử ra đời, quá trình hoạt động, vai trò lãnh đạo cách mạng của chi, đảng bộ các cấp trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị…; tổng kết những kinh nghiệm phong phú, góp phần phát triển lý luận, làm sáng tỏ đường lối, chính sách của Đảng.

Bằng những sử liệu tin cậy, các luận cứ khoa học, các công trình lịch sử Đảng bộ đã khẳng định quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử, là sự kết hợp của các yếu tố khách quan và chủ quan gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; khẳng định con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường duy nhất đúng của cách mạng Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Nó còn góp phần làm rõ và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trên các chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc; tiến hành đổi mới và hội nhập quốc tế với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam

Với tư liệu lịch sử đáng tin cậy và phương pháp nghiên cứu khoa học, lịch sử Đảng đã làm rõ và khẳng định: Cách mạng Tháng Tám 1945 là kết quả đấu tranh cách mạng lâu dài của Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc cách mạng đó được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng thông qua các phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, là nghệ thuật kết hợp xây dựng, chuẩn bị thực lực với chớp thời cơ, phát động và lãnh đạo Nhân dân nổi dậy… Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một trong những thắng lợi mang tính quyết định buộc đế quốc Mỹ phải thay đổi chiến lược đối với cách mạng Việt Nam, phải hạn chế và tiến tới chấm dứt hoàn toàn ném bom phá hoại miền Bắc, đồng ý ngồi vào bàn đàm phán, tiến tới rút dần quân Mỹ tham chiến ra khỏi miền Nam Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại 30-4-1975 là thắng lợi của sự sáng tạo lý luận, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn: Để đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, ngoài con đường bạo lực cách mạng, nhân dân miền Nam không còn lựa chọn nào khác…

Hiện nay, các thế lực phản động, những phần tử định kiến triệt để lợi dụng mạng xã hội để phát tán nhiều vấn đề sai sự thật lịch sử, nhằm gây hoang mang, hoài nghi, dao động trong nhận thức, tư tưởng, kích động hận thù, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ những vấn đề còn tồn đọng trong lịch sử từng đảng bộ, hoàn thành lịch sử đảng bộ cấp xã, nghiên cứu bổ sung, tái bản, viết tiếp lịch sử đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho toàn đảng, toàn dân hiểu biết rõ ràng và sâu sắc về lịch sử Đảng, những vấn đề lịch sử đặt ra, góp phần “giữ chủ nghĩa cho vững”./.

Nguyễn Thành Nhân
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10789145