Truy cập hiện tại

Đang có 108 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở

Ngày 03/7/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở không ngừng trưởng thành về phẩm chất chính trị, tư duy lý luận và năng lực chuyên môn. Nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, vận động quần chúng… góp phần thắt chặt mối quan hệ của Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, kịp thời đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.
Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, nhất là tuyên tuyền miệng, vẫn còn một số hạn chế, như: một số cấp ủy đảng thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ mạnh. Chất lượng thông tin, nội dung tuyên truyền chưa toàn diện, nhiều nơi thông tin chỉ dừng lại trong nội bộ, chưa rộng khắp toàn xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chậm được đổi mới, chưa chú trọng đối thoại, còn nặng một chiều từ trên xuống nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao; một số đảng viên còn né tránh, không kiên quyết đấu tranh, phản bác với những luận điệu sai trái. Chế độ, chính sách cho báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa được quan tâm đúng mức; phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác còn thiếu thốn, lạc hậu. Hệ thống tuyên giáo, đặc biệt là cấp cơ sở tuy được quan tâm củng cố, kiện toàn nhưng chưa thống nhất và đồng bộ; công tác phối hợp tuyên truyền chưa chặt chẽ, thường xuyên.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo đúng tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 01-9-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.
Trong đó, cần thực hiện tốt hơn phương châm tất cả các cấp ủy, đảng viên đều phải có trách nhiệm làm công tác tuyên truyền miệng, trực tiếp tham gia tuyên truyền, kịp thời thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nơi công tác, nơi cư trú về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xem đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng công tác của cấp ủy; tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất chính trị của từng đảng viên.
2- Các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền miệng ở địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu; chủ động và tăng cường đối thoại, kịp thời nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội.
Củng cố, kiện toàn hệ thống tuyên giáo ở cơ sở đảm bảo theo yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyển môn vững vàng để làm tốt công tác tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.
3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở. Hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát huy tính thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
Chủ động biên soạn các loại tài liệu nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền cả thường xuyên và đột xuất. Duy trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên hằng tháng và từng bước nâng cao chất lượng thông tin để làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thực hiện tốt chế độ, chính sách và đảm bảo các phương tiện, thù lao cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và công tác tuyên truyền ở địa phương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Phạm Biên Cương

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472034