Truy cập hiện tại

Đang có 69 khách và không thành viên đang online

Chỉ thị về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Ngày 08/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng có nhiều cố gắng trong công tác tổ chức triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền trong nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng; kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch…
Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn những hạn chế, yếu kém như: công tác tổ chức triển khai ở một số nơi chưa chu đáo; phối hợp chưa chặt chẽ và có biểu hiện khoán trắng cho cơ quan Tuyên giáo; trình độ và năng lực báo cáo viên còn hạn chế, phương pháp triển khai dàn trải, nặng về đọc tài liệu, ít liên hệ thực tiễn làm cho người nghe thiếu tập trung, thiếu thu hút; chưa dành thời gian thỏa đáng để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận, giải đáp thắc mắc trong quá trình học tập. Công tác tổ chức quản lý học tập chưa chặt chẽ, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ chủ chốt tinh thần, thái độ học tập chưa nghiêm túc; cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, nghiên cứu chưa đảm bảo làm ảnh hưởng đến chất lượng triển khai chỉ thị, nghị quyết. 
Để chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1- Các cấp ủy đảng, đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách chặt chẽ, nghiêm túc; tránh tình trạng triển khai, quán triệt qua loa, hình thức và khoán trắng cho cơ quan Tuyên giáo như thời gian qua. Kiên quyết thực hiện đúng các quy định về học tập lý luận chính trị; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp trong triển khai, quán triệt, nghiên cứu, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng.
- Thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong triển khai, quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Biểu dương những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nghiêm, chấp hành tốt việc học tập; góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc trong học tập chỉ thị, nghị quyết. Đưa nội dung việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong triển khai, quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào nội dung kiểm tra chấp hành và đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo kết quả học tập đảm bảo đúng quy định.
2- Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt việc triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú ý lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp sư phạm tốt để truyền đạt các chủ trương của Đảng theo chuyên đề đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Báo cáo viên phải nghiên cứu thực tế, nắm thật chắc nội dung của nghị quyết và đối tượng người học để có phương pháp triển khai phù hợp với những vấn đề mà nghị quyết đề cập, chỉ rõ những vấn đề bức xúc phải làm ngay nhằm tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng báo cáo viên chỉ đọc tài liệu.
3- Cán bộ, đảng viên phải tự giác nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm những quy định trong việc nghiên cứu học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xem đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, giúp cán bộ, đảng viên phát huy và giữ vững vai trò tiên phong, gương mẫu trước nhân dân; có ý thức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
4- Các ban đảng tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ xây dựng quy chế phối hợp nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời tham mưu cấp ủy kiên quyết chấn chỉnh và kiểm điểm nghiêm túc đối với những đơn vị, cá nhân trước hết đối với cán bộ chủ chốt không chấp hành việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên.
5- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Chỉ thị này phổ biến đến đảng viên để thực hiện.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Phan Văn Sáu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23354527