Truy cập hiện tại

Đang có 145 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Tập trung tuyên truyền các chương trình, kế hoạch trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X

(TGAG)- Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, An Giang đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra; các cấp ủy, chính quyền địa phương và các binh chủng tuyên truyền trong tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tuy nhiên, trước thực tiễn đời sống xã hội, kết quả phát triển kinh tế và chỉ tiêu tăng trưởng bình quân qua hai năm 2016, 2017 của tỉnh cho thấy, Tỉnh ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ba mũi đột phá về phát triển nông nghiệp, du lịch, nguồn nhân lực. Có nhiều nguyên nhân được nhìn nhận rất thẳng thắn như công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, chất lượng tham mưu, đề xuất còn hạn chế, cải cách thủ tục hành chính còn chậm..., tuy nhiên còn một nguyên nhân sâu xa đó là công tác thông tin, tuyên truyền còn thiếu chiều sâu, chưa thật sự lan tỏa.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng; công tác thông tin, tuyên truyền phải được triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp tuyên truyền nhiệm vụ chính trị năm 2018 với thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh từ nay đến năm 2020.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, trọng tâm là Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/12/2016 về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động số 59/Ctr-UBND ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 11/11/2016 về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2021 và định hướng đến 2025; Chương trình hành động số 04-Ctr/TU ngày 18/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh về Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020.

Về công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2021; Kế hoạch số 08-KH/TU, ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình hành động số 11-Ctr/TU ngày 07/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động và Đề án của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Từ thực tiễn công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua, chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng, công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh. Các cơ quan báo chí là những cơ quan chủ lực trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách bài bản, có chiều sâu, tổ chức các loạt bài viết về từng vấn đề cụ thể, bảo đảm tính định hướng trong thông tin. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, sử dụng đa dạng các hình thức: bài viết, phóng sự, video clip, chương trình phát thanh, truyền hình, tọa đàm, trao đổi trực tuyến, hình ảnh đồ họa... Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, tạo ra các sản phẩm thông tin mới trên mạng xã hội, sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện để truyền tải thông tin hấp dẫn, lôi cuốn người xem.

Bên cạnh đó là sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành liên quan; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền thực hiện các chủ trương của tỉnh với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Các binh chủng làm công tác tư tưởng, đội ngũ báo cáo viên có trách nhiệm, chủ động tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nắm được ý nghĩa, tầm quan trọng của từng lĩnh vực theo các chương trình, kế hoạch đã ban hành và những nội dung sắp triển khai trong thời gian tới, từ đó tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tổ chức biên tập, phát hành sách, tài liệu, đề cương tuyên truyền, trong đó đặc biệt coi trọng nội dung chính trị, tư tưởng của các loại tài liệu. Tổ chức, xây dựng các thông tin chuyên đề chất lượng, mang tính thời sự, hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, điều hành và một số vấn đề kinh tế - xã hội dư luận quan tâm. 

Để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả, từng cấp, ngành, các binh chủng tuyên truyền cần xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chú trọng giới thiệu những cách làm mới, mô hình hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm của từng cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức; từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tin vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra./.

LÊ HÂN

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8656588