Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Thoại Sơn với các chương trình trọng điểm

(TGAG)- Xây dựng Nghị quyết là một khâu hết sức quan trọng, định hướng cho việc triển khai, quán triệt và thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, phát triển một cách toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm ở những khâu then chốt.

Các nhiệm kỳ qua, huyện Thoại Sơn tập trung xác định những chương trình trọng điểm để thực hiện trong cả nhiệm kỳ cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng. Những chương trình trọng điểm đó vừa nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” của sự phát triển để duy trì sự phát triển nhanh, vừa bảo đảm an sinh xã hội để phát triển bền vững.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ huyện Thoại Sơn xác định 6 chương trình trọng điểm như: Năm 2010, cơ bản giải quyết xong nhà đại đoàn kết cho các đối tượng trong diện quy định; hoàn thành việc mổ tim dị tật bẩm sinh cho trẻ em nghèo theo hiện trạng. Năm 2011, xóa xong cầu ván trên các tuyến chính từ huyện đến các xã, thị trấn. Năm 2012, hoàn thành dự án nâng cấp và mở rộng đường tỉnh 943; thông tuyến Thoại Giang - Bình Thành. Năm 2013, cơ bản xóa cầu sắt vừa và nhỏ trên các tuyến chính từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn. Năm 2014, nhựa hóa hoặc bê tông hóa các tuyến đường liên ấp trọng điểm. Năm 2015, hoàn thành tiêu chí trên 95% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh và cơ bản hoàn thành chỉnh trang đô thị; hoàn chỉnh quy hoạch thị trấn Núi Sập theo tiêu chí đô thị loại IV.

Kết thúc nhiệm kỳ, hầu hết những chương trình trọng điểm được xác định đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành, những chương trình chưa hoàn thành đầy đủ vẫn được tiếp tục duy trì để giải quyết dứt điểm. Những chương trình trọng điểm đó đã góp phần quan trọng cho việc hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của huyện.

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được và nhất là việc xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong xây dựng và phát triển. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện đã xác định 5 chương trình trọng điểm gồm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; quy hoạch và đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống đê bao kiểm soát lũ, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng, lúa chất lượng cao theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao; quy hoạch, chỉnh trang nâng cấp đô thị 3 thị trấn và nâng cấp thị trấn Núi Sập lên đô thị loại IV; kêu gọi, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho các lao động nghèo, cận nghèo từng bước thoát nghèo bền vững.

Trong đó, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt nên Đảng bộ sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; định hướng chặt chẽ công tác tuyên truyền. Lấy việc nêu gương cán bộ chủ chốt để làm thước đo khắc phục hạn chế yếu kém theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, phát triển về số lượng và bảo đảm về chất lượng đảng viên.

Tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất lúa theo mô hình công nghệ cao kết hợp cánh đồng lớn. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản phẩm tinh, bao tiêu đầu ra cho nông dân thông qua ký kết hợp đồng với Hợp tác xã và các doanh nghiệp trong, ngoài huyện. Triển khai thực hiện Dự án thí điểm chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm càng xanh ở xã Phú Thuận (quy hoạch 502 ha). Coi trọng phát triển các loại hình chăn nuôi, trồng trọt nhất là các loại hoa màu.

Đồng thời, vận dụng sáng tạo các chủ trương xây dựng nông thôn mới vào điều kiện thực tế của địa phương, khơi dậy sức dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động tổng thể các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với kêu gọi tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển, khai thác các khu du lịch Núi Sập, Óc Eo; phát triển thương mại, dịch vụ ở thị trấn Phú Hòa (cửa ngõ giao thương của huyện). Phấn đấu đến năm 2020 có 5 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm: Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch, Định Mỹ, Thoại Giang và Tây Phú.

Tiếp tục duy trì vững chắc, có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chương trình đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm mới cho người lao động; triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đầu tư đồng bộ nguồn nhân lực, trang thiết bị để nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; gắn dạy nghề với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn...

Từ các chương trình trọng điểm của huyện, từng chi, đảng bộ tiếp tục vận dụng để xác định đúng trọng tâm, trọng điểm trong nghị quyết, chương trình, kế hoạch từng năm ở cơ sở. Điều này không chỉ thể hiện sáng tạo trong khâu ban hành Nghị quyết vì mục tiêu cho sự phát triển của địa phương mà còn xuất phát từ những yêu cầu bức thiết của thực tiễn cuộc sống, từ đó đã tạo ra sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và được Nhân dân đồng tình ủng hộ./.

NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17172285