Truy cập hiện tại

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Biểu hiện mơ hồ, thiếu niềm tin vào Đảng

(TGAG)- Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, Bác Hồ và Đảng ta luôn kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin để lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích lịch sử, thay đổi căn bản thân phận của dân tộc, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên theo hướng bền vững hơn; con đường, mô hình phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng sáng rõ và được quốc tế công nhận.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc, trong Đảng, trong xã hội lại đang hình thành và tồn tại các biểu hiện mơ hồ, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - “lý luận nền tảng” để có được những thành tựu ấy. Từ đó, dẫn đến những biểu hiện sống thụ động, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thích tham gia bình luận, tranh luận chính trị trên mạng xã hội nhưng không có nền tảng kiến thức chính trị cơ bản nào; thậm chí họ cảm thấy ngán ngại khi nhắc đến lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho điều này, nhưng không thể không đề cập đến sự bất cập trong việc giáo dục lý luận chính trị, giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc xây dựng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng hiện nay.

Hơn nữa, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực với những thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm. Mặt khác, sự vận động biến đổi nhanh chóng của thực tiễn trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều thách thức mới về lý luận. Nếu chúng ta mơ hồ, thiếu niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thiếu bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng sẽ dễ bị ngộ nhận dẫn tới tuyên truyền không công cho kẻ thù, vào hùa với các thế lực thù địch và những người mang nặng định kiến, cực đoan chống lại đất nước, chế độ.

Thực trạng trên đang cảnh tỉnh cho chúng ta cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới”; chống giáo điều, bảo thủ, trì trệ hoặc chủ quan, nóng vội; lan tỏa những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng trong đời sống tinh thần xã hội./.

Sự Thật
-----------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802338