Truy cập hiện tại

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Đức liêm và chính!

(TGAG)- “Liêm” và “chính” là hai trong bốn đức tính cốt lõi của con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: thiếu một trong bốn đức tính: cần, kiệm, liêm, chính thì không thành người. Từ yêu cầu của thực tiễn đất nước và khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành đức liêm, chính là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Liêm là “Không tham ô và luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công và của dân”, “Không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình”. “Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn”, “là việc phải thì dù nhỏ cũng làm, việc trái thì dù nhỏ cũng tránh”. Người có đức Chính là người chính trực, đúng mực, công tâm, họ luôn hành động theo lẽ phải, kiên quyết bảo vệ lẽ phải.

Để xây dựng một Đảng trong sạch, vững mạnh cần phải nâng cao năng lực chống tha hóa, biến chất trong cán bộ, đảng viên, thực hiện liêm, chính trong Đảng. Lênin đã chỉ ra rằng, điều nguy hiểm nhất của một đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước chính là xa rời quần chúng. Và cái làm Đảng xa rời quần chúng là tình trạng tha hóa, biến chất ngay trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta đã cảnh báo rất rõ những hạn chế, khuyết điểm hiện nay trong Đảng đang “làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

Kết quả thanh tra trong ba năm gần đây (2015 - 2017) cho thấy một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã vi phạm “liêm”, “chính” nghiêm trọng, gây nhiều hệ lụy trong Đảng. Những cán bộ, đảng viên sai phạm phần lớn đều là những người được Đảng và Nhà nước đào tạo cơ bản, có hiểu biết pháp luật. Nguyên nhân đã được Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XII của Đảng chỉ rõ: một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước dân.

Để góp phần vào việc hoàn thành sứ mệnh của Đảng ta, lãnh đạo nhân dân xây dựng đất nước theo mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có thái độ làm việc nghiêm túc, xây dựng lối sống trong sáng, liêm, chính, gương mẫu, đấu tranh quyết liệt, đẩy lùi tình trạng suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng./.

Sự thật
---------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37801822