Truy cập hiện tại

Đang có 67 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Nhận diện quan điểm sai trai do các phần tử phản động, thoái hóa, biến chất, cơ hội chính trị, bất mãn gây ra

(TGAG)-  Đó là những phần tử bất mãn, quá khích đang sống, làm việc, thụ hưởng những thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại, nhưng cộng tác với những phần phản động ngoài nước để mưu cầu lợi ích cá nhân. Số đối tượng này tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, móc nối viết bài nói xấu chế độ tung lên Intemet tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam.


Chúng ngụy biện diễn dẫn cơ sở lý luận bằng phương pháp luận Mác-xít về quá trình vận động của lịch sử để phủ nhận con đường phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Họ là những kẻ cơ hội trước kia đã từng giáo điều trong việc nhận thức về sự thối nát, giãy chết của CNTB, thì nay họ lại ấu trĩ khi ca ngợi thế giới tư bản nào toàn những nước có phát triển cao; rằng con đường tư bản đưa dân tộc đến tương lai tươi sáng, không nhất thiết phải chịu sự lãnh đạo của Đảng; đi đến phủ định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, công kích công cuộc đổi mới mà Đảng, mà nhân dân ta đang tiến hành, đặc biệt là định hướng XHCN, cho rằng kinh tế thị trường và CNXH không thể hòa nhập, kinh tế thị trường là kinh tế riêng của CNTB, Đảng ta đưa ra định hướng XHCN là thừa, do đó chỉ cần đặt vấn đề xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh là đủ. Mặt khác lại nói, tiến lên CNXH bỏ qua TBCN là một điều kỳ quặc, trái quy luật, vì thế hãy tạm gác lại mục tiêu CNXH và lùi về với cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân là đúng đắn hiện nay.


Xuyên tạc, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp: cho rằng “Đảng là cản trở của nền dân chủ”, nên kiến nghị đổi mới phương thức “Đảng chỉ nên lãnh đạo tư tưởng, đạo đức, lối sống và định hướng chung chung”, “không lãnh đạo kinh tế, văn hóa, không lãnh đạo lực lượng vũ trang”... cho đó là công việc của nhà nước. Đây là thủ đoạn dọn đường cho sự hình thành tư tưởng đa nguyên chính trị, phi chính trị hóa quân đội để vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng.
Luôn tung ra luận điệu trong Đảng có phe này, cánh nọ. Chúng tìm mọi cách bịa đặt nói xấu cán bộ Đảng và Nhà nước, xuất hiện nhiều cuốn nhật ký, hối ký tài liệu tung ra những chuyện giật gân trong sinh hoạt của các nhà lãnh đạo, đề cao người này, hạ thấp người kia, kích động, chia rẽ lãnh đạo cao cấp của Đảng, gây nghi ngờ hòng mong chia rẽ nhân dân với Đảng.


Chúng xuyên tạc lịch sử, đòi lật án, vỡ án, xuyên tạc “Thành quả cách mạng Tháng Tám là thành quả cay đắng. Chính quyền về tay nhân dân nhanh chóng rơi vào tay Đảng cộng sản”. Chúng vu cáo “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc nội chiến, quân đội ta là những người lính đánh thuê của các thế lực hiếu chiến”; “bên thắng, bên thua”. Bôi nhọ lịch sử chính là một thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, làm mất lòng tin. Tất cả các mũi tấn công trên đều nhằm vào phát triển mầm mống các nhân tố chống CNXH, thúc đẩy sự hình thành xã hội dưới tác động của hàng hóa, nguồn vốn phương Tây, hình thành tâm lý sùng bái đồng dollar, lôi kéo thêm lực lượng cán bộ, đảng viên có quan điểm sai trái, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân để lấn át kinh tế nhà nước.


Tập trung phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động chiến dịch “hạ bệ thần tượng”, xuyên tạc công lao, sự nghiệp vĩ đại của Bác. Mặt khác, chúng lại tung ra luận điệu tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với học thuyết Mác-lênin; ngụy biện rằng học thuyết Mác-lênin đã lỗi thời, chỉ nên dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Như vậy thực chất là để phủ định chủ nghĩa Mác-lênin, tiến tới phủ định chính ngay tư tưởng Hồ Chí Minh, trái với Cương lĩnh của Đảng.


Chúng cho rằng chế độ một Đảng là không dân chủ, thích ứng với nền kinh tế đa sở hữu thì nền chính trị phải đa nguyên, đa đảng đối lập. Chúng đã diễn dẫn và xuyên tạc sự thật lịch sử, lấy hiện tượng làm bản chất, cường điệu một số hiện tượng đơn lẻ, có thực và có nguyên nhân cụ thể, biến nó thành phổ biến, tất yếu và quy cho cả hệ thống. Từ tệ tham nhũng mà Đảng đang đấu tranh thì họ suy ra thành đảng tham nhũng. Đối với các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, dưới con mắt của các phần tử cơ hội, thù địch đều cho là có vấn đề, sai lầm, đầy mâu thuẫn, lúng túng và bế tắc.


Họ là những kẽ cơ hội trước đây, nay lại biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xoay chiều, quáy quắt, phủ định lịch sử. Chính họ là những kẽ vô thức trước một thực tế những gì mà bao thế hệ đã đấu tranh, xây dựng để có được cho ngày hôm nay mà họ có thụ hưởng !


SỰ THẬT

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31402201