Truy cập hiện tại

Đang có 221 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Năm mới, vững tin vào tương lai

(TGAG)- “Diễn biến hòa bình” là một trong những nguy cơ mà Đảng đã sớm chỉ ra từ các nhiệm kỳ trước. Nhận định trên, cùng với thực tế tình hình chính trị, xã hội của đất nước trong những năm qua là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phải hiểu đúng đây là một thực tế không thể xem thường, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của đất nước.

Nhận thức sâu sắc vấn đề trên, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn và dũng cảm nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, tích cực thực hiện công tác tự phê bình và phê bình… hầu sớm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và tệ quan liêu tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng và tự hào: Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội luôn duy trì và đạt ở mức khá cao; các lĩnh vực xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường có bước phát triển vượt bậc; việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã được triển khai sôi động, rộng khắp, có hiệu quả và góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển và tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; đánh dấu bước chuyển lớn về tư duy đối ngoại từ "tham gia" sang "chủ động, tích cực đóng góp, đề xuất các ý kiến", góp phần định hình “luật chơi” ở khu vực và quốc tế.

Những thành tựu đó ngày càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới đất nước. Đó là sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện một ý chí, một niềm tin tươi sáng vào chủ nghĩa xã hội, vào con đường đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

Tuy vậy, trong quá trình lãnh đạo Đảng ta cũng đối mặt với không ít những khó khăn và thách thức, có lúc phạm phải những thiếu sót, sai lầm, khuyết điểm… Nhưng tất cả đều trong tầm kiểm soát. Thực tiễn chỉ ra rằng: Có vận động, có phát triển thì tất nhiên có hạn chế, khuyết điểm. Vấn đề là dám thừa nhận và biết sửa chữa. Đó là quy luật của phát triển!

Những khó khăn, khiếm khuyết không thể che hết những thành tựu mà chúng ta đã đạt được. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phải nhận thấy thức được vấn đề, từ đó xây dựng vững chắc lòng tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo của Đảng. Không vì những khó khăn trước mắt mà tin vào những điều “xằng bậy” được dựng lên bởi những kẻ “cơ hội”, thừa “nước đục thả câu”. Đó chỉ là lời lẻ của sự là “lừa lọc” và “dối trá” nhằm trục lợi cho những mục tiêu chính trị “đen tối”, “bẩn thỉu”.

Những năm gần đây, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã có bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu thông qua việc ký kết, thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bao gồm những thoả thuận không chỉ về tự do hóa thương mại và đầu tư mà còn gồm cả các cam kết về lao động, công đoàn, sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp nhà nước và nhiều vấn đề về chính trị, văn hóa, xã hội rất phức tạp và nhạy cảm khác.

Theo dự báo, năm 2017 những phần tử “cơ hội” chính trị, bất mãn, thù địch tăng cường các hoạt động chống đối, kích động, chống phá ta về mọi mặt. Không chỉ về mật độ mà cả về cường độ, thông qua vô số mưu ma chước quỷ, có sự kết hợp bên trong, bên ngoài. Do đó, chúng ta phải thật sự tỉnh táo và kiên quyết trước những luận điệu xuyên tạc, vu khống đó, phải lấy lợi ích đất nước, lấy việc xây dựng khối đoàn kết, nhất trí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nguyên tắc chỉ đạo nhận thức và hành động. Cần tập trung làm rõ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sắp tới là gì; xác định cụ thể, rõ ràng những chính sách, biện pháp ngăn chặn, xử lý những thách thức, tác động tiêu cực mới có thể xảy ra, đặc biệt là những thách thức, tác động tiêu cực đối với nông nghiệp và nông dân, với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi mở cửa thị trường, đưa thuế suất nhập khẩu hầu hết các mặt hàng về bằng không; đối với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội khi thực hiện các cam kết về lao động - công đoàn, tự do hóa thị trường dịch vụ, trong đó có thị trường dịch vụ tài chính - tiền tệ, dịch vụ viễn thông, Internet và các mạng xã hội...

Đẩy mạnh công tác phản tuyên truyền, tăng cường cung cấp thông tin nhất là đối với những vấn đề mới để định hướng dư luận theo hướng lành mạnh, tích cực; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường và quản lý chặt chẽ hơn nữa các trang mạng xã hội, trang web… tiến hành xử lý nghiêm và kiên quyết đối với những sai phạm trong thông tin, kịp thời vạch trần những âm mưu đen tối của các thế lực thù địch…

Với một niềm tin bất diệt. Với một bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thế và lực của đất nước ta hiện nay, tin chắc rằng chúng ta sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúng ta lạc quan và tin tưởng vững chắc vào điều đó. Năm mới thắng lợi!

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18490805