Truy cập hiện tại

Đang có 422 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

An Giang đẩy lùi suy thoái trong Đảng- Kỳ cuối: Thường xuyên “học” và “làm theo” Bác


LTS: Trãi qua chặng đường 10 năm, từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cả nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền, người dân An Giang nói riêng. Thực tiễn cho thấy “tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” đã trở nên gần gũi với mỗi người. Sự thẩm thấu tự nhiên, tự giác đã làm thay đổi nhận thức và hành động của nhiều tổ chức, cá nhân, từng ngày, từng năm và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần đưa nền tảng tư tưởng của Đảng đi vào cuộc sống.>> Kỳ 1: Từ nhận thức đến hành động
>> Kỳ 2: Giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm
>> Kỳ 3: Kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”


Kỳ cuối: Thường xuyên “học” và “làm theo” Bác để đẩy lùi suy thoái


(TGAG)- “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt giá trị lý luận và thực tiễn. Đồng thời, mang tính thời sự cao, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm củng cố, khôi phục niềm tin của nhân dân đối với Đảng”- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.

Phát huy hiệu quả, khắc phục hạn chế

Sau hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, An Giang đã xuất hiệu nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các phong trào: Thi đua yêu nước, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, mức độ chuyển biến về trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng rõ nét.


Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh những kết quả tích cực, tỉnh cũng thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: vẫn còn có cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa quyết tâm, quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo; chưa có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực để việc học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên.

Một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc học tập, sinh hoạt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa thường xuyên; việc lựa chọn, giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn chậm.

Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng của về vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong  việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, nên chưa nghiêm túc trong học tập và làm theo. Vẫn còn tình trạng thụ động, ít phát biểu trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ chưa cao, dẫn đến kết quả làm theo chưa rõ nét.

Nâng cao đạo đức cách mạng, để dân tin Đảng

Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: “Đảng chủ trương lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch để Đảng vững mạnh, để dân tin Đảng. Đây là vấn đề cốt lõi, rất hệ trọng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần và tự giác thực hiện. Để gắn bó với nhân dân, Đảng phải gần dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; làm cho dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng: Tuyệt đối trung thành với cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, trước hết là ngay bản thân mình, trong đơn vị, địa phương mình”.


Gắn bó, gần dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết bức xúc, củng cố niềm tin của nhân dân.

 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn là hoạt động văn hóa trong Đảng, xây dựng Đảng về đạo đức. Vì vậy, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, sáng tạo, tâm huyết, liên tục, làm thực chất, không hình thức. Đồng thời, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên”- đồng chí Lê Hồng Khâm nhấn mạnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, để góp phần đẩy lùi suy thoái trong Đảng, thời gian tới, An Giang tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả và khắc phục những hạn chế , bất cập trong việc thực hiện Chỉ thị 05 trước nay. Đồng thời, nội dung, hình thức học tập và làm theo Bác phải thiết thực, liên hệ chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Song song đó, hàng tháng, các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn nội dung trong các chuyên đề phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để sinh hoạt. Đồng thời, xem đây là công việc quan trọng, nền nếp, thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh rộng rãi trong nhân dân. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình, mô hình, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, chung tay xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ở địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chính trị, bám sát các mối quan hệ với mình, với người, với việc và 4 chuẩn mực đạo đức cơ bản của người cách mạng. Đồng thời, quan tâm lựa chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục xác định việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận, làm kim chỉ nam cho hành động, là hoạt động văn hóa của Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên của mỗi tổ chức và từng cá nhân. Chi bộ là nơi học tập, sinh hoạt thường xuyên nội dung các chuyên đề, lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm theo Bác của cá nhân làm nội dung tự phê bình và phê bình, góp phần thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức.


Cán bộ, đảng viên phải trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân để dân tin, dân yêu.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự trọng dân, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Chú trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Mặt khác, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương và xây dựng Đảng bộ An Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

MINH ANH


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
13425596