Truy cập hiện tại

Đang có 146 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

An Giang đẩy lùi suy thoái trong Đảng - Kỳ 1: Từ nhận thức đến hành động


LTS: Trãi qua chặng đường 10 năm, từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cả nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền, người dân An Giang nói riêng. Thực tiễn cho thấy “tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” đã trở nên gần gũi với mỗi người. Sự thẩm thấu tự nhiên, tự giác đã làm thay đổi nhận thức và hành động của nhiều tổ chức, cá nhân, từng ngày, từng năm và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Qua đó, góp phần đưa nền tảng tư tưởng của Đảng đi vào cuộc sống.


Kỳ 1: Từ nhận thức đến hành động


Trong quá trình mở cửa, đổi mới, với điều kiện kinh tế thị trường, bên cạnh mặt tích cực cơ bản, cũng có nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân. Nghiêm trọng nhất là trong Đảng xuất hiện tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, trở thành nguy cơ đối với chế độ ta nếu không được khắc phục kịp thời. Nhận thức sâu sắc các nguy cơ trên, nhằm đẩy lùi suy thoái trong Đảng, thời gian qua, An Giang đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và xem đây là “cẩm nang”, là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, để dân tin Đảng.

“Nói đi đôi với làm”

Theo đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều này khẳng định Đảng ta xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, An Giang đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, Kế hoạch thực hiện trong cả nhiệm kỳ và năm 2017 để các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện. Quán triệt tư tưởng “nói đi đôi với làm”, “nhận thức đạo đức, hành vi đạo đức” phải đi đôi, phải thể hiện tính Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặt ra yêu cầu về nhận thức. Nhận thức phải đúng và đầy đủ sẽ làm nền tảng cho hành động đúng và tự giác. Nếu nhận thức không đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thì không thể có sự tự giác làm theo.
 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Trên cơ sở đó, từng địa phương, đơn vị đã lựa chọn nội dung công việc trọng tâm thực hiện, đồng thời tạo ra các phong trào thi đua trong việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ, như: Đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tinh thần đoàn kết…

Một số địa phương quy định mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ý thức trách nhiệm trong học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; những người thường xuyên tiếp xúc với dân phải luôn gương mẫu từ việc nhỏ đến việc lớn, quan tâm cách ứng xử và giao tiếp với dân, tập trung chăm lo đời sống Nhân dân…

Đặc biệt, nhiều đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, như: Tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của công dân (huyện Châu Phú đã giải quyết 145/145 trường hợp); kiềm chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương... Từ đó, đã kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

“Trên trước, dưới sau”

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt, để phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Trong đó, chú trọng chọn việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là giải quyết khiếu kiện của người dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CB, ĐV, CC, VC).

Đồng thời, các cấp ủy cũng nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Theo đó, trong lãnh đạo, người đứng đầu thể hiện vai trò gương mẫu, có trách nhiệm, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm chất đạo đức tốt. Gương mẫu ở đây là gương mẫu trong lời nói và cả trong việc làm, nhận thức và hành động, chuẩn mực đạo đức, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh nhằm tác động đến từng cá nhân trong tập thể.

Song song đó, tiếp tục thực hiện Quy định số 101 ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 55 ngày 19-12-2016 của Ban Bí thư về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV”, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, đa số các đồng chí đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác “học trước, làm theo trước”, thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” để nêu gương cho cấp dưới và CB, ĐV trong học tập và làm theo Bác.

Từ đó, CB, ĐV, CC, VC đều tự giác tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chuyên môn. Đồng thời, đề ra kế hoạch làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực; khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 

An Giang đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực và xem đây là giải pháp góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tránh hình thức, các Chi, Đảng bộ đã lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại ĐV, tổ chức Đảng hàng năm. Qua đó, đa số CB, CC, VC đã đúc rút được một số kinh nghiệm, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác. Nhất là CB lãnh đạo chủ chốt đã nêu cao tính gương mẫu, đi đầu để cấp dưới học tập, noi theo trên hầu hết các mặt, các lĩnh vực, như: Ý thức chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ Nhân dân làm mục tiêu quan trọng nhất; có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có tác phong cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

MINH ANH
(còn tiếp)
>> Kỳ 2: Giải quyết vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộmTiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
14023255