Truy cập hiện tại

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2018

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 3/2018 như sau:

I- ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông tin các phiên họp quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII như: Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/11/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 30/11/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 11/12/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả  doanh nghiệp nhà nước...  Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chương trình hành động về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 30-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 3-2018

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 3/2018 như: kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018); Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2018), 29 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989 - 2018); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2018); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Tết Nguyên tiêu (rằm tháng giêng năm Mậu Tuất) và Ngày thơ Việt Nam; Lễ giao nhận quân năm 2018 ở các địa phương trong tỉnh...

- Tiếp tục tuyên truyền các cấp, các ngành, các địa phương triển khai các công việc sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, phản ánh không khí hăng hái thi đua sản xuất, làm việc có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm;  tuyên truyền công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường sau Tết; các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống buôn lậu, hàng giả; phòng chống cháy nổ; bảo đảm giao thông, nhu cầu đi lại của người dân; phòng, chống cháy rừng mùa khô…

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; xây dựng bài viết chuyên sâu đánh giá từng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh, làm rõ những cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành trong năm 2017; bám sát công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2018; đăng phát nhiều tin, bài nêu bật quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình thời tiết bất thường, nguy hiểm; phòng, chống các loại dịch bệnh…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
đã ký        
Cao Quang Liêm
Số lần xem các bài viết
9068981