Truy cập hiện tại

Đang có 46 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trong năm 2018

(TGAG)- Ngày 30-01-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trong năm 2018. Tuyên giáo An Giang đăng toàn văn hướng dẫn:

Thực hiện Hướng dẫn số 57-HD/BTGTW, ngày 22-01-2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử trong năm 2018 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

3. Tổ chức các ngày kỷ niệm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm đúng quy định hiện hành. Việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử cần đa dạng về hình thức và lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 88 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; Công văn 438-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tôn vinh những nét đẹp trong phong tục, tập quán của các dân tộc Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc mỗi khi Tết đến, xuân về; các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và các gia đình chính sách; biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác này.    

2- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

3- Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

- Tuyên truyền, tôn vinh cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đặc biệt là những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam cũng như đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

4- Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 43 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

5- Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)

- Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta và đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và đất nước nói chung ngày càng tươi đẹp và phồn thịnh.

6- Kỷ niệm 73 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)

- Tuyên truyền, khẳng định: Sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945; những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới đất nước; nêu bật những bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Tuyên truyền, làm sáng tỏ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là việc gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

7- Kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

7.1. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn riêng)

7.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 -2/2/2018)

- Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là những đóng góp tích cực vào việc thành lập Đảng, tham gia sáng lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; qua đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao cả của người cộng sản chân chính Nguyễn Đức Cảnh.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

7.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908 -3/12/2018)

- Tuyên truyền cuộc đời, hoạt động cách mạng và những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; từ đó giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập tấm gương đồng chí Ngô Gia Tự, luôn hướng về cách mạng, về nhân dân, đặt niềm tin vững chắc vào lý tưởng cách mạng, chiến đấu không mệt mỏi cho con đường đã chọn.

8- Các ngày lễ quốc tế

8.1. Kỷ niệm 148 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018); 200 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018); 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018)

 - Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác trong lịch sử nhân loại; làm rõ những giá trị trường tồn của học thuyết Mác - Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

8.2. Kỷ niệm 170 năm Ngày tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018) ra đời

- Tuyên truyền ý nghĩa và giá trị trường tồn của những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.  Khẳng định sự trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

9- Các ngày kỷ niệm khác

9.1. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968:    

Đã có Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU ngày 18/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (kèm theo Đề cương tuyên truyền đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang).

9.2. Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)

- Tuyên truyền, tôn vinh vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc, trong đó nhấn mạnh sự ra đời Nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước - thời kỳ khởi đầu để mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này.

- Tuyên truyền, thể hiện lòng thành kính và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

9.3. Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018)

- Tuyên truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua; phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng, về nội dung và tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng; những nguy cơ của sự suy thoái đạo đức cách mạng và các giải pháp khắc phục. 

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đề Tác phẩm “ Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống, tham quan di tích lịch sử và các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”,…để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách, các địa phương vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

- Phát động các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

- Tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt, nhất là trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hóa,…

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chính trị - xã hội của các đoàn thể nhân dân; thông qua các phương tiện trực quan, panô, áp phích…; hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp gắn với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, giáo dục ở địa phương, cơ quan, đơn vị; kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền.

2- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, văn hoá - văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, điện ảnh… phục vụ nhân dân, quan tâm người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến; tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các chương trình nghệ thuật lớn trong dịp kỷ niệm, bảo đảm tính nghệ thuật và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

3- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường quản lý nhà nước hoạt động báo chí, truyền thông trong các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử; làm tốt công tác thẩm định xuất bản, in ấn và phát hành ấn phẩm tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

4- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5- Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tăng cường vận động tổ chức, cá nhân, văn nghệ sỹ, trí thức sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2018.

6- Các cơ quan báo chí trong tỉnh nâng cao chất lượng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về vùng đất An Giang nói riêng, về đất nước và con người Việt Nam nói chung.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018!
2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)!
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!
4. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!
 5. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2018)!
 6. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018)!
7. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!
8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X!
10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15671148