Truy cập hiện tại

Đang có 133 khách và không thành viên đang online

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy - phải thống nhất tư tưởng và hành động

(TGAG)- Quán triệt tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Tỉnh ta, trong thời gian qua tuy đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy... Nhưng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trong tỉnh vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít cấp ủy, tổ chức Đảng còn yếu; năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của một số cơ quan chính quyền còn nhiều hạn chế. Tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi mới, một số nhiệm vụ còn trùng lắp, vẫn còn tình trạng “hành chính hóa”, “công chức hóa”. Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức giữa các cấp và trong từng cơ quan chưa hợp lý; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp còn yếu; nội dung và phương thức hoạt động có lúc, có nơi chưa thiết thực, hiệu quả, thiếu sâu sát cơ sở. Tổ chức hội quần chúng lập nhiều ở 3 cấp, nhưng hoạt động chưa hiệu quả, vẫn dựa vào ngân sách nhà nước.

Trong sắp tới, Tỉnh ủy sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tập trung vào vấn đề: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. Phát huy sức sáng tạo, trí tuệ của cả hệ thống chính trị; xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu. Kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là đầu mối bên trong; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút người có đức, có tài; đồng thời, thực hiện chế độ, chính sách phù hợp với những người bị tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đây là nội dung rất phức tạp, rất khó, liên quan nhiều vấn đề lớn, đụng chạm đến nhiều người; do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, trước hết là cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả; đồng thời phải kiên trì, bền bỉ, lộ trình phù hợp. Những việc gì đã rõ, cần thực hiện thì quyết tâm thực hiện ngay; những việc mới, chưa được quy định hoặc có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo thực hiện thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; những việc chưa rõ, phức tạp, nhạy cảm, còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để có chủ trương, giải pháp phù hợp.

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay là yêu cầu bức thiết, động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Đã có chủ trương của Đảng, thành công hay không là ở sự thống nhất tư tưởng và hành động của mỗi chúng ta./.

LÊ HỒNG KHÂM
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133135