Truy cập hiện tại

Đang có 56 khách và không thành viên đang online

Châu Phú quyết tâm đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vào cuộc sống

(TGAG)- Là một huyện thuần nông, Châu phú có 13 xã, thị trấn, 102 ấp; có 61 chi, đảng bộ cơ sở, với 5.287 đảng viên, đạt tỷ lệ 2,14% dân số. Để thực hiện đạt kết quả mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2016 - 2020, Huyện ủy Châu Phú đã đề ra những giải pháp đột phá. Đặc biệt là đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả làm cơ sở cho kinh tế, xã hội phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm 2016, Huyện đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện. Bằng nhiều hình thức như sắp xếp tổ chức bộ máy kiêm nhiệm, tinh - gọn; thực hiện giảm thời gian hội nghị; tăng cường trao đổi và xử lý thông tin qua thư điện tử nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian, tập trung cho cơ sở... Kết quả, đã thực hiện chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân 13/13 xã, thị trấn (đạt 100% đề án). Các chức danh kiêm nhiệm khác như: phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch Hội đồng nhân dân 13/13 xã, thị trấn; phó bí thư, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 5/13 xã, thị trấn; phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy 7/13 xã, thị trấn; cán bộ tổ chức, nội vụ 11/13 xã, thị trấn; cán bộ tuyên giáo, văn phòng đảng ủy 7/13 xã, thị trấn; ủy viên thường trực Mặt trận Tổ quốc, cán bộ dân vận 9/13 xã, thị trấn; công chức địa chính, xây dựng, môi trường - giao thông thủy lợi 8/13 xã, thị trấn; công chức văn hóa - truyền thanh, quản lý nhà văn hóa 4/13 xã, thị trấn và các chức danh kiêm nhiệm khác đang được tiếp tục thực hiện (theo Đề án giảm 59 người/13 xã, thị trấn, đạt tỷ lệ 65%, tiết kiệm kinh phí khoảng 200 triệu/năm sẽ được sử dụng chi tăng thu nhập cho cán bộ xã, thị trấn tương xứng với công việc theo Quy chế chi tiêu nội bộ đã được ban hành). Đã thực hiện đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa với Trung tâm Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao với 16 biên chế (giảm 12 người khi chưa sát nhập). Ngoài ra, để “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ” đảm bảo yêu cầu phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, Huyện cũng đã mạnh dạn phối hợp trường Đại học An Giang mở lớp đại học chính quy văn bằng 2 ngành “Nông nghiệp và phát triển nông thôn” cho 51 cán bộ trẻ để tạo đội ngũ kế cận; tuyển dụng mới cán bộ các cấp đều phải tốt nghiệp đại học chính quy, đây cũng là nhân tố cho việc kiêm nhiệm các chức danh thật sự hiệu quả. Tuy nhiên, việc sắp xếp, bố trí các chức danh kiêm nhiệm còn nhiều khó khăn như nguồn cán bộ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu còn ít, chưa có chế độ giải quyết chính sách cho cán bộ dôi dư do sắp xếp; hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Ủy ban nhân dân có thể bị hạn chế vì người đứng đầu Ủy ban nhân dân lại là người đứng đầu cấp ủy.

Tiếp thu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII như tiếp thêm sức mạnh và với quyết tâm chính trị cao, ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú đã mạnh dạn ban hành Kế hoạch số 48-KH/HU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra huyện. Thành lập 2 đảng ủy khối cơ sở thuộc Huyện ủy gồm: Đảng ủy khối đảng, đoàn thể; Đảng ủy khối cơ quan chính quyền. Đăng ký với Tỉnh ủy thực hiện thí điểm sáp nhập một số cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng: Ban Dân vận Huyện ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện. Hoàn thành đề án của Huyện ủy về kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ xã, thị trấn trong năm 2018.

Năm qua, với những thành quả đã đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước nhất là trong xây dựng nông thôn mới (ngày 28/12/2017, 02 xã Bình Mỹ và Khánh Hòa đã được công nhận đạt chuẩn “Nông thôn mới” năm 2017, nâng tổng số 5/12 xã trong toàn huyện, góp phần đẩy nhanh lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới).

Năm 2018, với sự chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân huyện nhà, Châu Phú quyết tâm thực hiện thắng lợi và đưa Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp sếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vào cuộc sống.

MAI THỊ BÉ PHƯƠNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37802551