Truy cập hiện tại

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) - bước đi cụ thể

(TGAG)- Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.
 


Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, qua các kỳ hội nghị Trung ương, đặc biệt là các kỳ Hội nghị Trung ương lần thứ tư; thứ năm và thứ sáu đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng: về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới.

Các nghị quyết ban hành được các cấp, các ngành nhanh chóng triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện, đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều đó đã khẳng định những bước đi cụ thể, sự nỗ lực và quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 7-12/5/2018 tại Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ bàn về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017 và các công việc thường xuyên của Đảng.

Đây là những vấn đề đặc biệt quan trọng của Đảng và của xã hội ta hiện nay, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vừa là một nhiệm vụ thường xuyên nhưng đồng thời cũng đang là một yêu cầu bức thiết của quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Chính sách tiền lương; chính sách bảo hiểm xã hội đều là những chính sách lớn, rất cơ bản của quốc gia, có tác động, ảnh hưởng lớn đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn xã hội. Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng nghiêm minh thời gian qua đã góp phần quan trọng thực hiện quyết tâm đẩy lùi tệ tham nhũng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh..v.v..

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) của Đảng diễn ra trong những ngày đầu tháng 5 đầy ý nghĩa, cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cũng là thời điểm các cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở đang chuẩn bị các bước nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các cấp (2015-2020), toàn xã hội hướng về Hội nghị với niềm mong mỏi và sự kỳ vọng to lớn. Thành công của Hội nghị sẽ là những bước đi quan trọng, hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội XII của Đảng, Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới” đã đề ra./.

Lê Hồng Khâm
UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133807