Truy cập hiện tại

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Tri Tôn tổ chức 29 lớp triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(TGAG)- Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn vừa tổ chức 29 lớp triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 khóa XII cho cán bộ đảng viên các ban ngành đoàn thể huyện, 15 xã thị trấn, lực lượng công an quân sự. Trong này có 1 lớp cán bộ chủ chốt, 7 lớp ngành huyện, 3 lớp cho giáo viên các trường THPT, 18 lớp cho các đảng viên công nhân viên chức ở xã thị trấn

Các đại biểu được nghe quyết số 18 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thông tin một số kết quả bước đầu về tin gọn bộ máy ở An Giang và dự kiến thực hiện tại huyện Tri Tôn. Nghị quyết 19  về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp c6ng lập Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏa nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Ngoài ra đảng ủy các xã thị trấn còn lồng ghép triển khai kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ đảng viên”.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ đảng viên nắm vững một số nội dung mới của Hội nghị lần thứ 6, từ đó tham mưu cho các chi đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả các vần đề được nêu trong 4 nghị quyết. Nhất là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.

Châu Phong


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133807