Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Thành ủy Châu Đốc tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng đã tổng kết chặng đường 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đóng góp phong phú, đa dạng, đó là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đã tiến hành chu đáo công tác chuẩn bị cho việc học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cụ thể như sau:

Ngày 31/5/2016, Thành ủy Châu Đốc ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, qua đó chỉ đạo các binh chủng trong khối tuyên truyền tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trước khi diễn ra Hội nghị triển khai quán triệt. Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình hành động sao cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của địa phương; Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật dưới các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục; Đài Truyền thanh thành phố tuyên truyền những nội dung cơ bản, những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thường xuyên cập nhật thông tin, đưa tin, phản ảnh về tình hình triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trên địa bàn thành phố.

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XII. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng. Qua đó, biến thành hành động cách mạng, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Các đồng chí được phân công báo cáo triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng lần này đều là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Các đồng chí báo cáo viên được cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc nghiên cứu và triển khai trong Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy còn chuẩn bị các loại tài liệu phục vụ việc học tập của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên dễ dàng tiếp thu các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng thời, Thành ủy Châu Đốc chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố chuẩn bị tốt mọi điều kiện về cơ sở vật chất (hội trường, chỗ ngồi, âm thanh...), đến các trang thiết bị hiện đại (như laptop, máy chiếu được kết nối với màn hình chiếu và 4 ti vi màn hình phẳng) nhằm phục vụ tốt hơn trong việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nội dung học tập, tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được thực hiện trong vòng 1,5 ngày với 3 chuyên đề gồm: Những nội dung cơ bản báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cùng với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đợt này các lớp học còn tổ chức thảo luận và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, nội dung chương trình hành động được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X của tỉnh và Nghị quyết của Đại hội đảng bộ cấp thành phố.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong Nhân dân; cổ vũ, động viên mọi tầng lớp Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và sức mạnh toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời thông qua đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch./.

VÕ THỊ TUYẾT SƯƠNG
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Châu Đốc


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131684