Truy cập hiện tại

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Những vấn đề rút ra từ hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội huyện Châu Thành

(TGAG)- Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội (CTV DLXH). Trên cơ sở hội nghị CTV DLXH định kỳ hằng quý của huyện Châu Thành, hội nghị đã mời lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đến tham dự.


Qua đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức mạng lưới CTV và công tác nghiên cứu, nắm bắt DLXH thời gian qua và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Hội nghị đã đạt được những yêu cầu đề ra, trong đó có những vấn đề cơ bản sau:

Kết quả đạt được: Thời gian qua, công tác nghiên cứu DLXH trong toàn tỉnh được đánh giá tốt, là một trong những địa phương đứng tốp đầu  của cả nước. Các đơn vị trong tỉnh đã ra sức thực hiện tốt công tác tổ chức nắm bắt, tổng hợp và tham mưu về tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân; việc xây dựng quy chế và tổ chức hoạt động nắm bắt và phản ánh DLXH của đội ngũ CTV ở cơ sở và các ban, ngành, đoàn thể, được quan tâm thực hiện… Qua đó đã kịp thời phản ánh tình hình DLXH ở các địa bàn trong toàn tỉnh; thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh; phục vụ tốt công tác tư tưởng, quá trình ra chủ trương, chính sách và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Những hạn chế, yếu kém: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, nghiên cứu DLXH vẫn còn những hạn chế nhất định, cần quan tâm khắc phục như: Công tác nghiên cứu, nắm bắt DLXH ở một số nơi chưa kịp thời, chưa phản ánh đầy đủ tình hình dư luận, tư tưởng, tâm trạng trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân; chưa thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong ban hành chủ trương, chính sách, chỉ đạo xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn; chưa kịp thời đảm bảo công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn mạng lưới CTV DLXH; công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CTV chưa được quan tâm; kinh phí hoạt động còn khó khăn; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đoàn thể trong công tác nắm bắt, nghiên cứu DLXH chưa đảm bảo yêu cầu…

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém: Có nhiều nguyên nhân cả về khách quan lẫn chủ quan. Nhưng nguyên nhân chính là do: Ban Tuyên giáo một số nơi chưa làm tốt công tác tham mưu để có được sự quan tâm đúng mức của cấp ủy: chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác nghiên cứu DLXH và công tác xây dựng lực lượng CTV nên hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tổng hợp, phản ánh, dự báo, phản biện xã hội còn nhiều hạn chế…

Dự báo một số tình  hình trong sắp tới: Tình hình thế giới vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình kinh tế trong nước, của tỉnh tuy đả có bước phục hồi đà tăng trưởng nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình sản xuất, kinh doanh, thu nhập, đời sống của nội bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tuy đã có những chuyển biến nhưng vẫn còn gặp khó khăn; các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá để thực hiện chiến lược“Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Nhân dân; tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xã hội và sự suy thoái về tư tưởng đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên… sẽ tác động không nhỏ đến tình hình tư tưởng, tâm trạng của nội bộ và các tầng lớp Nhân dân. Vì vậy, công tác nắm bắt, nghiên cứu DLXH giữ vai trò rất quan trọng trong công tác tư tưởng và quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương nói riêng và của toàn tỉnh nói chung.

Phương hướng, nhiệm vụ công tác nghiên cứu DLXH trong thời gian tới: Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy quan tâm đúng mức cho công tác nghiên cứu DLXH, cụ thể là: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác nghiên cứu DLXH. Qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và xác định công tác nghiên cứu DLXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra nắm bắt, phản ánh, tham mưu định hướng DLXH. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, xây dựng lực lượng CTV DLXH ở các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhất là ở cơ sở. Xây dựng quy chế, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của CTV DLXH, đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CTV để đảm bảo yêu cầu hoạt động. Tham mưu cấp ủy dành kinh phí cho công tác nghiên cứu DLXH và hỗ trợ, bồi dưỡng cho đội ngũ CTV.
Phòng NC. DLXH
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37131560