Truy cập hiện tại

Đang có 182 khách và không thành viên đang online

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” dịp 3/2/2023

(TUAG)- Để cung cấp thêm cho cán bộ, đảng viên, báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở những thông tin cơ bản và làm cẩm nang trong công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập các bài viết của Nhóm chuyên gia, Cộng tác viên 35 của tỉnh đã được đăng phát trên báo chí, truyền thông thời gian qua để in ấn, phát hành Sổ tay tuyên truyền “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” năm 2023.Sách dày 192 trang, được in trên khổ 14,5 cm x 20,5 cm, bố cục thành 2 phần:

Phần I: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phần II: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Để phát huy tác dụng của Sổ tay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương, đơn vị trong tỉnh quan tâm một số nội dung như sau:

- Phát hành sổ tay đến đúng đối tượng và kịp thời đến cơ sở nhằm phát huy tối đa việc khai thác, sử dụng trong công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền.

- Giảng viên trung tâm chính trị huyện, thị, thành ủy sử dụng các nội dung Sổ tay một cách phù hợp vào bài giảng, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giúp người học nhận diện và nâng cao sức đề kháng trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”.

- Hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, xã, tăng cường sử dụng các nội dung Sổ tay đăng phát trong các chuyên mục phù hợp, góp phần cung cấp cho quần chúng nhân dân thông tin chính thống, khẳng định những thành quả toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Nguyễn Lam
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35162505