Truy cập hiện tại

Đang có 211 khách và không thành viên đang online

Công tác tổ chức

Long Xuyên: chất lượng tổ chức cơ sở Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

(TGAG)- Sáng ngày 13/7, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 05/5/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đồng chí Vũ Thế Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 19-KH/ThU, ngày 26/5/2008, tổ chức triển khai, quán triệt đến các tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã nâng cao về nhận thức, thấy rõ hơn những việc cần phải làm để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
 

Thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng có nhiều cải tiến. Công tác nắm bắt thông tin và định hướng dư luận kịp thời, qua đó giúp cán bộ, đảng viên thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Về xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã sắp xếp tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố có 67 chi, đảng bộ cơ sơ trực thuộc, tăng 05 chi, đảng bộ cơ sở so với năm 2008; 13 phường, xã đều thành lập chi bộ Văn phòng Đảng ủy và chi bộ Văn phòng UBND. Tính đến ngày 31/12/2015 đã có 1.710 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đến nay, toàn Đảng bộ có 6.654 đảng viên, chiếm 2% dân số. Công tác phát triển đảng luôn đảm bảo về số lượng và chất lượng, thực hiện đúng quy trình, quy định. Phân công các đồng chí Thành ủy viên phụ trách các địa bàn, các Ban xây dựng Đảng phân công cán bộ định kỳ hàng tháng, quý tham dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; hằng năm thành lập các đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá những mặt mạnh, yếu của cơ sở, qua đó để giúp các chi, đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Việc phân tích, đánh giá chất lượng cơ sở đảng và chất lượng đảng viên cuối năm ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Làm tốt công tác dự nguồn cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch dài hạn, phân công bố trí các chức danh của các phòng, ban Thành phố và phường, xã. Trình độ cán bộ nâng lên cả chuyên môn, chính trị và từng bước được chuẩn hoá theo quy định. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức thực hiện đúng quy định.

Chất lượng sinh hoạt các loại hình tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên rõ rệt, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, trong sinh hoạt đảm bảo được các nội dung cơ bản về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, các chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 05 tổ chức cơ sở đảng và 38 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, giám sát 11 cấp ủy cơ sở và 93 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

 
Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế được đánh giá đó là: công tác giáo dục chính trị tư tưởng nội dung chưa thật phong phú, chưa đủ sức lan toả; còn một tỷ lệ nhỏ chưa nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ nên kết quả làm theo chưa đạt như mong muốn. Năng lực tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của một vài cấp ủy còn hạn chế; đội ngũ cán bộ ở cơ sở có biểu hiện vừa thừa, vừa thiếu. Công tác quản lý, đánh giá cán bộ có lúc chưa chặt chẽ, còn nể nang, thiếu chủ động. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa theo kịp yêu cầu. Vẫn còn một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở chất lượng sinh hoạt còn hạn chế...

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, xác định việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên đã triển khai Kế hoạch “củng cố, nâng chất lượng tổ chức cơ sở đảng đến năm 2020”, với chỉ tiêu đặt ra là: tỷ lệ chi, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 95% trở lên, không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh từ 90% trở lên, chi bộ yếu kém không quá 1%.

Để triển khai thực hiện kế hoạch thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đó là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao năng lực xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch công tác của cấp ủy, chi bộ; xây dựng mô hình tổ chức đảng phù hợp; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ./.

Quốc Hùng


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525