Truy cập hiện tại

Đang có 117 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(TGAG)- Ngày 06-9-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTGTU về tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung hướng dẫn.

Thực hiện Hướng dẫn số 37-CT/TW ngày 02/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây gọi tắt là 3 Nghị quyết) như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững quan điểm phát triển kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và được cụ thể ở 3 Nghị quyết nêu trên.

- Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từng Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện.

- Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi công dân.

- Công tác tuyên truyền cần chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua; những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

2- Những quan điểm cơ bản của 3 Nghị quyết; làm rõ sự chỉ đạo mạnh mẽ của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay về yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân tích những điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Đảng ta ở 3 nghị quyết trên.

3- Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (đặc biệt những điểm mới của 3 Nghị quyết).

4- Chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 3 Nghị quyết; chỉ rõ những điểm mới trong tổ chức thực hiện.

5- Phản ánh khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

- Các sở, ban ngành, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các địa phương trong tỉnh tùy theo tình hình tổ chức các hình thức tuyên truyền như: hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, thảo luận chuyên sâu về các nội dung cơ bản, những quan điểm chỉ đạo, những điểm mới và các giải pháp của 3 Nghị quyết này gắn với tình hình thực tế ở đơn vị, địa phương mình.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề thuộc 3 Nghị quyết; giới thiệu các doanh nhân, các mô hình kinh tế tư nhân điển hình, có thành tích xuất sắc; thiết kế pano, áp phích, triển lãm nghệ thuật xung quan chủ đề 3 Nghị quyết.

- Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phóng sự chuyên đề, mở chuyên mục, xây dựng bài viết có chiều sâu về từng nội dung trên; tổ chức tọa đàm, trao đổi trên đài phát thanh, truyền hình, mời các chuyên gia kinh tế trực tiếp giới thiệu.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền 3 Nghị quyết; kiểm tra, nắm tình hình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đăng tin, bài tuyên truyền trên bản tin Thông tin công tác tư tưởng, Trang tin điện tử Tuyên giáo An Giang; phối hợp tổ chức tọa đàm về 3 nghị quyết; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân, phát hiện những ý kiến, đề xuất hay và những vấn đề phát sinh qua tuyên truyền thực hiện nghị quyết.

2- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền thực hiện 3 Nghị quyết; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên được phân công lĩnh vực kinh tế.

3-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường các hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan để giới thiệu về 3 Nghị quyết.

4- Các cơ quan báo chí căn cứ hướng dẫn này tổ chức các hoạt động tuyên truyền 3 Nghị quyết bằng hình thức phù hợp.

5- Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với các chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh thực hiện 3 Nghị quyết nêu trên.

6- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ hướng dẫn này, tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền 3 Nghị quyết; cung cấp tài liệu phục vụ tuyên truyền ở cơ sở; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và dư luận xã hội liên quan đến thực hiện 3 Nghị quyết.  

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
   
1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược để phát triển nhanh và bền vững!

3. Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường, hiện đại, hội nhập quốc tế!

4. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

5. Phát triển kinh tế tư nhân để giải phóng sức sản xuất và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển!

6. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ!

7. Phát huy phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa!

8. Phấn đấu đến 2020 có một triệu doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân!

9. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 50% GDP vào năm 2020!

10. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thiện đầy đủ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!


K/T TRƯỞNG BAN          
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)                 
Cao Quang Liêm          


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582525