Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9-2017

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 9/2017 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền thực hiện các chương trình trọng điểm của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 11-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 30-6-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tình hình biển, đảo; công tác biên giới, đất liền, lược sử vùng đất Nam Bộ; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tiếp tục đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị về thực tế nhân quyền, tôn giáo, tín ngưỡng và công cuộc đổi mới tại Việt Nam.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 9/2017

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 9/2017 như: Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017); tái hiện không khí hào hùng của Ngày Quốc khánh, khẳng định công lao của Đảng, Bác Hồ và đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo; thành tựu của sự nghiệp đổi mới đất nước, đổi mới trên quê hương An Giang; những bài học lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

- Tuyên truyền 87 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9); 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9); 72 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9); Ngày phòng cháy và chữa cháy (4/10); Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9); tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023…

- Tuyên truyền nâng cao cảnh giác, cảnh báo tình hình mưa, lũ ở thượng nguồn; các biện pháp ứng phó hiệu quả, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân; công tác kiểm tra, kiểm soát các công trình thủy lợi, đê bao phục vụ sản xuất; tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018…

- Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh trong tháng 9 và 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2017; bám sát vào các chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra, đặc biệt là tập trung 3 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017; phản ánh những vấn đề nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Tuyên truyền, quảng bá các lễ hội văn hóa địa phương; thông tin, giới thiệu Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 - năm 2017; Cuộc thi sáng tác ca khúc, bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; biểu dương, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội…

Ngoài những định hướng trên, các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN       
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)               
Cao Quang Liêm        


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133282