Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 15-CTr/TU

(TGAG)- Ngày 07-8-2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU về quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20-7-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu nội dung hướng dẫn.

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20/7/2017 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (gọi tắt là Chương trình hành động), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Giúp cán bộ, đảng viên nắm được tình hình, quan điểm, mục tiêu, chủ trương và giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động. Trên cơ sở đó, tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đảng bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về nội dung Chương trình hành động.

II- NỘI DUNG, KẾ HOẠCH QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN

1- Nội dung

Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững (đã đăng trên Trang tin điện tử tuyengiaoangiang.vn).

2- Việc quán triệt

- Quán triệt Chương trình hành động trong sinh hoạt chi bộ (hoàn thành trong tháng 9/2017).
- Chi uỷ chi bộ thông qua Chương trình hành động, gợi ý nội dung cần trao đổi, thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao để thực hiện Chương trình.

3- Việc tuyên truyền

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tuyên truyền rộng rãi nội dung Chương trình hành động trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức phù hợp.

- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, huyện tuyên truyền sâu rộng Chương trình hành động, việc triển khai thực hiện Chương trình hành động bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Chương trình hành động; báo cáo với cấp ủy cấp trên ngay sau khi hoàn thành việc quán triệt.

- Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ngay sau khi hoàn thành việc quán triệt.

K/T TRƯỞNG BAN          
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã ký)                 
Cao Quang Liêm          
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203499