Truy cập hiện tại

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

Nhìn lại kết quả điều tra dư luận xã hội năm 2015

(TGAG)- Năm 2015, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 4 cuộc điều tra xã hội học với các đề tài:

Tình hình thực thi pháp luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay; Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Thực trạng và giải pháp xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Kết quả của các cuộc điều tra đã góp phần tham mưu với Tỉnh ủy về đánh giá tình hình và những giải pháp để phát huy mặt tích cực và khắc phục những hạn chế yếu kém trên những lĩnh vực mà tình hình thực tế đặt ra và được dư luận xã hội quan tâm.

* Đánh giá tình hình qua 4 cuộc điều tra

- Về “Tình hình thực thi pháp luật giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh”.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tỉnh tuy đã đạt được một số kết quả tích cực, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kiềm chế và kéo giảm hằng năm. Nhưng tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực ATGT có tỷ lệ đánh giá mức độ tốt chỉ đạt 33,2%; tỷ lệ đánh giá mức trung bình và chưa tốt lên đến 66,8%. Nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông được xác định: trên 90% là do lỗi vi phạm của người tham gia giao thông; ý thức chấp hành của người tham gia giao thông tỷ lệ đánh giá chỉ ở mức trung bình và còn kém lên đến 76,6%.

- Về “Tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiện nay”.

Nhận xét về tình hình phát triển của đất nước, ở tất cả các lĩnh vực tỷ lệ đánh giá tốt đạt từ 55% đến 75,5%. Tình phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp trong tỉnh, tỷ lệ đánh giá tốt đạt từ 69,5% đến 80%. Tỷ lệ hài lòng về đời sống vật chất và tinh thần đạt từ 75,9% đến 88,8%... Những vấn đề gây nhiều bức xúc nhất là tình hình tiêu thụ lúa và cá luôn bấp bênh; tai nạn giao thông; vấn đề việc làm; ô nhiễm, xâm hại môi trường; trật tự an toàn xã hội... có tỷ lệ từ 62% đến 83,7%.

- Về “Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”.

Công tác phát triển du lịch của tỉnh từng bước được củng cố và đạt nhiều kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, tình hình phát triển du lịch vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là chưa khai thác tốt, có hiệu quả thế mạnh và tiềm năng của tỉnh. Theo kết quả điều tra, đánh giá chung về công tác phát triển du lịch của tỉnh trong ba năm qua vẫn còn ở mức trung bình. Nhiều hoạt động du lịch của tỉnh còn hạn chế, yếu kém. Mức độ hài lòng của du khách còn thấp. Số lượng du khách đến An Giang khá lớn, nhưng hiệu quả doanh thu xã hội lại không nhiều. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch tuy có nhiều cố gắng, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu... Nhìn chung, hoạt động du lịch của tỉnh còn thiếu tính chuyên nghiệp nên chưa khai thác tốt tiềm năng.

- Về “Thực trạng và giải pháp xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Long Xuyên”

Đánh giá về tình hình phát triển 5 năm qua của thành phố Long Xuyên, tỷ lệ đánh giá tốt chỉ đạt 41,1%, còn lại trên 58% đánh giá chỉ ở mức trung bình và chưa tốt. Các tiêu chí xây dựng nếp sống văn minh đô thị chỉ đạt mức trung bình. Công tác cải cách hành chính tỷ lệ đánh giá tốt chỉ đạt 29,5%, hơn 70% đánh giá chỉ ở mức khá và trung bình. Những nguyên nhân chính làm hạn chế quá trình xây dựng văn minh đô thị của thành phố Long Xuyên là thiếu kinh phí đầu tư; thiếu sự tập trung quan tâm của chính quyền các cấp; nhận thức và ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận dân cư trên địa bàn thành phố chưa cao; nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân chưa được giải quyết, nhất là tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường, dung túng bao che tội phạm...

* Đề xuất những giải pháp, kiến nghị

Trên cơ sở kết quả của bốn cuộc điều tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phân tích những nguyên nhân của kết quả đạt được cũng như nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém. Đồng thời đề xuất, kiến nghị từ 10 đến 15 giải pháp cho từng cuộc điều tra. Trong đó, có những giải pháp chung, giải pháp về kinh tế - xã hội, giải pháp về chính trị tư tưởng, giải pháp trước mắt, lâu dài và giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện.

Từ kết quả của các cuộc điều tra dư luận xã hội trong năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề xuất với Tỉnh ủy 5 nội dung kiến nghị với Trung ương, nhiều nội dung về các giải pháp để các cấp, các ngành có liên quan phát huy mặt mạnh, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

THANH KHOA


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38249488