Định hướng tuyên truyền tháng 12-2015

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12/2015 như sau:

I- MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nội dung học tập chuyên đề năm 2015.

- Tuyên truyền, động viên các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 03-01-2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền cổ vũ hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy…

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của đồng bào dân tộc và tôn giáo trong tỉnh; việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; việc tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và trong Nhân dân về các quy định pháp luật có liên quan đến việc sử dụng và cung cấp thông tin trên mạng xã hội.

- Tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên các phương tiện truyền thông hiện đại, công nghệ mới, nhất là Internet trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2015; tuyên truyền lịch sử vùng đất Nam bộ.

II- MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG THÁNG 12-2015

- Tập trung tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; thông tin việc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Thông tin tuyên truyền kỳ họp lần thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII (ngày 8-10/12/2015); Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 2 khóa X (ngày 3-4/12/2015).

- Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2015: sản xuất thắng lợi vụ Thu Đông 2015, kế hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2015-2016, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, theo dõi tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, kịp thời thông tin các biện pháp ứng phó của ngành chức năng đến từng người dân; tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm...

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong tháng 12-2015 như: tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2016), tập trung cao điểm tuyên truyền từ ngày 28/12/2015 đến ngày 06/01/2016); Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (01/12) gắn với Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015; ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12); 69 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946); 55 năm Ngày Thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960); 71 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944); Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt Nam (26/12); kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015); tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào đón Lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch năm 2016…

- Tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, hướng đến Đại hội lần thứ XII của Đảng; việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ X theo tinh thần Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 17-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền có chọn lọc những ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin giáo dục sức khỏe phòng, chống các loại dịch bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm A, bệnh tả; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng chống sạt lở...

- Tuyên truyền hướng đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Tiếp tục biểu dương các gương điển hình tiên tiến, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền Đại hội Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài những định hướng trên, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, đảm bảo thực hiện thông suốt và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
Số lần xem các bài viết
8647763