Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2016

(TGAG)- Ngày 04/12/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU về việc học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”, như sau:

I- Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập trung vào “nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa - Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

- Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

II- Nội dung học tập và liên hệ

1- Học tập và làm theo tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân: trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân…

2- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

3- Các tổ chức đảng xây dựng và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm và thực hiện yêu cầu nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

III- Hình thức tổ chức học tập Chuyên đề

1- Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung Chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị

Hằng tháng, trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị lựa chọn  nội dung trong Chuyên đề và các tài liệu để học tập, thảo luận và liên hệ, đề ra giải pháp làm theo nhằm xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Chú ý: Trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận bàn biện pháp khắc phục.

2- Giới thiệu Chuyên đề, hướng dẫn cho bí thư chi bộ, báo cáo viên ở cơ sở

Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tùy theo điều kiện lựa chọn hình thức phù hợp giới thiệu Chuyên đề, hướng dẫn việc học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ và báo cáo viên ở cơ sở bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí.

3- Tài liệu

- Chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và được đăng tải trên trang thông tin điện tử “tuyengiaoangiang.vn”. Tải tài liệu tại đây.

- Các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

IV- Tổ chức thực hiện

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Chuyên đề tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh.

2- Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo việc học tập, giới thiệu nội dung Chuyên đề.

3- Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành ủy; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cấp ủy tổ chức học tập Chuyên đề và đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

4- Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về nội dung Chuyên đề; cách thức tổ chức học tập; kết quả của việc học tập; gương điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và định kỳ báo cáo theo quy định.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Lê Chí Thành
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18582521