Truy cập hiện tại

Đang có 249 khách và không thành viên đang online

Xác lập vững chắc vai trò tiên phong!

(TUAG)- Thực tiễn hơn 90 năm qua khẳng định: Chính sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã trực tiếp góp phần xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng ta.

Vì thế, Đảng luôn được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, bảo vệ; bạn bè quốc tế tín nhiệm và đánh giá rất cao. Đảng Cộng sản Ca-na-đa Mác-xít Lê-nin-nít cho rằng: “Uy tín và vị thế cao của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh và sự trưởng thành về lý tưởng, chính trị và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam”.  


Những năm gần đây, mặc dù công tác xây dựng Đảng rất được chú trọng, nhưng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Đây chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bộ phận cán bộ, đảng viên nói trên là những người đã phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ hoạ theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc. Họ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân… Một số vi phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Một trong những nguyên nhân là do việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.

Nhớ lại thời kỳ mới tiếp quản Thủ đô với bút danh CB, Bác Hồ đã viết bài báo có tên “Đạo đức cách mạng” đăng trên báo Nhân dân ngày 06/06/1955. Bác khuyên dạy: “Không phải chúng ta ham chuộng khổ hạnh và bần cùng. Trái lại, chúng ta phấn đấu hy sinh, vì chúng ta muốn xây dựng một xã hội ai cũng ấm no, sung sướng”. Nhưng để đạt mục đích đó đảng viên và cán bộ phải luôn nêu cao đức hy sinh, nêu cao tính tiên phong; đề cao và gương mẫu thực hiện phương châm “tiên ưu-hậu lạc”. Tức là: "Lo, thì trước thiên hạ; hưởng, thì sau thiên hạ". Muốn vậy: “… Đảng ta từ trên đến dưới phải chú trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng,…, mở rộng tự phê bình và phê bình”.

Liền sau đó, ngày 14/06 , Người viết tiếp bài có tên “Tự phê bình và phê bình”, Bác khẳng định: “Tự phê bình và phê bình là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà chúng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng. Cho nên đảng viên và cán bộ cần phải nâng cao giác ngộ tư tưởng ngăn ngừa tự đại tự cao, mạnh dạn công khai tự phê bình, vui vẻ tiếp thụ lời phê bình của người khác”.

Đa số đảng viên và cán bộ đã nghiêm túc thực hiện lời dạy của Người. Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. Họ “Cậy mình có một ít thành tích, thì tự kiêu tự đại, cho mình là “cứu tinh” của dân, “công thần” của Đảng. “…cậy mình là “công thần cách mạng”, rồi đâm ra ngang tàng, không giữ gìn kỷ luật, không thi hành nghị quyết của Đảng...”. “Họ sợ mất "thể diện", mất "uy tín". Họ quên rằng không thực hiện tự phê bình và phê bình, thì nhiều khuyết điểm nhỏ sẽ cộng thành khuyết điểm to, nó sẽ rất tai hại cho công tác”. Và Người chỉ dạy: “Chúng ta phải giúp đỡ các đồng chí này. Các tổ chức của Đảng thì cần mở rộng dân chủ nội bộ, thực hiện thường xuyên tự phê bình và phê bình - nhất là phê bình từ dưới lên. Toàn thể đảng viên - trước hết là các cán bộ phụ trách - phải làm gương mẫu tự phê bình và phê bình”.

Học tập và làm theo Người, cả ba hội nghị lần thứ tư của ba nhiệm kỳ đại hội gần đây, Trung ương đều tập trung bàn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi lần lại bổ sung những nội dung, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp mới mang tư tưởng chỉ đạo mới với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, đưa ra cách làm bài bản và đồng bộ hơn. Trong đó, Trung ương đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để tiến hành tự phê bình và phê bình; căn cứ để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Trung ương cho rằng, tổ chức thực hiện tốt Quy định mới và Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình để tự giác, gương mẫu thực hiện. Sự gương mẫu là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định nhằm tiếp tục xác lập vững chắc vai trò tiên phong./.

Sự thật
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22471916