Truy cập hiện tại

Đang có 366 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người

(TGAG)- Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW, ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 14/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, như sau:
    
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    
- Ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

-  Các hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền, kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng khác, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
    
1. Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân.
    
2. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.  
    
3. Tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học rút ra qua 50 năm thực hiện Di chúc, trong đó tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế mà Đảng và nhân dân ta đang tiến hành; làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, "xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
    
4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới, góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.
    
5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm.
    
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

- Căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp như: tọa đàm, hội thảo khoa học; nói chuyện chuyên đề; phát động các phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao…Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và phát hành ấn phẩm, tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, đăng tải, chia sẻ thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; chia sẻ, lan tỏa các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube,…).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
    
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019); tổ chức hội nghị báo cáo viên thông tin chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đăng tin, bài, hình ảnh các hoạt động kỷ niệm trên Bản tin Thông tin CTTT và Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức triển lãm, trưng bày, tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với đợt kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2019); 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019).
    
3. Các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, tăng cường các tin, bài, phóng sự về thành tựu của tỉnh qua 50 năm thực hiện Di chúc; những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt theo Di chúc của Bác; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về Di chúc, về tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình văn hóa - nghệ thuật về Đảng, Bác Hồ và đất nước, con người Việt Nam. Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang tổ chức tiếp sóng truyền hình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại Hà Nội.

4. Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật; xuất bản các ấn phẩm chủ đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; tổ chức triển lãm, tọa đàm, tham quan thực tế sáng tác…

5. Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy; Ban tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền miệng; cung cấp Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cơ sở; hướng dẫn cho cơ sở khai thác sử dụng Đề cương, videoclip tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang; theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin cổ động trực quan tại địa bàn, bảo đảm chính xác, không để sai sót.
    
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

    1. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!
    2. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
    3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!
    4. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
    5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
    6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
    7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Đề cương, Videoclip tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019), được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang tại địa chỉ www.tuyengiaoangiang.vn )

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Tân Văn Ngữ  (đã ký)
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
11567079