Truy cập hiện tại

Đang có 127 khách và không thành viên đang online

Những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản;...

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành tài liệu chuyên đề phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản.

Tuyên giáo An Giang đăng tải chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay. 

Tải về:  Tài liệu chuyên đề.

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21162636