Truy cập hiện tại

Đang có 42 khách và không thành viên đang online

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(TGAG)- Ngày 28-6-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn hành Kế hoạch số 30-KH/TU về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tuyên giáo An Giang xin đăng nội dung.

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW, ngày 12/6/2017 và Công văn số 2736-CV/BTGTW, ngày 16/6/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tình hình và nguyên nhân, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

II- NỘI DUNG


1- Nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện

- Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

2- Tổ chức học tập, quán triệt

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến cấp huyện.

2.1- Thành phần, địa điểm tham dự

2.1.1- Tại Hội trường tỉnh

- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (trừ các đồng chí đang công tác tại các huyện, thị xã, thành phố);

- Trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội;

- Các vị Đại biểu Quốc hội khoá XIV đang công tác tại An Giang;

- Các đồng chí nguyên uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên tỉnh uỷ viên các khóa; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã nghỉ hưu đang cư ngụ tại thành phố Long Xuyên;

- Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; chuyên viên cao cấp; báo cáo viên Trung ương và cấp tỉnh;

- Lãnh đạo các doanh nghiệp (có vốn nhà nước giữ cổ phần chi phối), gồm: Chủ tịch; tổng giám đốc, giám đốc; phó tổng giám đốc, phó giám đốc;

- Giám đốc, phó giám đốc một số ngân hàng thương mại cổ phần (có vốn nhà nước) đóng trên địa bàn;

- Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, gồm: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đảng bộ khối Dân Chính Đảng, Đảng bộ khối Doanh nghiệp;

- Các đồng chí công tác trong lực lượng vũ trang có cấp hàm đại tá đã nghỉ hưu đang cư ngụ tại thành phố Long Xuyên;

- Trưởng các phòng và tương đương thuộc: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Trưởng khoa, phòng và tương đương đang công tác tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trường Đại học An Giang;

2.1.2- Tại phòng họp trực tuyến các huyện, thị, thành uỷ

- Các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị, thành phố; giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành phố.

- Tuỳ vào điều kiện thực tế của phòng họp tại từng điểm cầu, Thường trực các huyện, thị, thành uỷ có thể mời thêm cán bộ chủ chốt cấp huyện và tương đương cùng tham dự Hội nghị.

2.2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 8 giờ, ngày 29/6/2017 (thứ năm).

2.3- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tổng hợp, bổ sung vào nội dung các dự thảo kế hoạch hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết, trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ chín (dự kiến cuối tháng 9/2017).

3- Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết

- Các cấp uỷ chủ trì xây dựng các kế hoạch hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; đồng thời phải bám sát thực tiễn cơ sở nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

- Việc xây dựng kế hoạch hành động là khâu ưu tiên và phải được thực hiện từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết.

4- Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên đang công tác đã tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do các cấp uỷ đảng triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và nộp tại chi bộ. Nội dung thu hoạch thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Riêng người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

- Đối với đảng viên đã nghỉ hưu, lớn tuổi thì tùy theo điều kiện cụ thể, báo cáo với chi bộ xem xét.

5- Về kiểm tra, giám sát

Các cấp uỷ đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát phải nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời; có sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo cấp trên theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cấp uỷ khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh tham mưu Tỉnh uỷ xây dựng các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết; kiểm tra, nắm tình hình và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Văn Phòng Tỉnh uỷ đảm bảo kinh phí tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Võ Anh Kiệt
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17573106