Truy cập hiện tại

Đang có 70 khách và không thành viên đang online

Công tác Dân vận trong tình hình mới

(TGAG)- Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác Dân vận của Đảng có những nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu cuối cùng là vì hạnh phúc của Nhân dân, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, chỉ thị về công tác dân vận thể hiện sự quyết tâm đổi mới về công tác dân vận của Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các cấp ủy đảng và chính quyền không ngừng tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của nhân dân, tích cực góp ý xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong việc bàn, quyết định nhiều công việc liên quan mật thiết đến người dân.

Công tác dân vận Chính quyền ngày một nâng cao có sự chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng và chính quyền đã thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trở thành phương châm, phương pháp thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến. Phong trào đã thực sự đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, đất nước đứng trước thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực thay đổi sâu sắc, nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên, đặc biệt là tranh chấp chủ quyền biển, đảo ngày càng gia tăng trên Biển Đông và những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. Tình hình trong tỉnh còn nhiều vấn đề mà người dân quan tâm như: thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, sạt lở bờ sông, vấn đề buôn lậu, tai nạn giao thông, buôn bán và sử dụng chất ma túy... đặt ra cho công tác dân vận những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi công tác dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Một là, tham mưu cho Đảng công tác lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả ba mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, đó là: củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, góp phần tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Đồng thời, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Ba là, góp phần tham mưu lãnh đạo việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục thể chế hóa mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Bốn là, tham mưu việc lãnh đạo, tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận.

Năm là, tham mưu để tổng kết các Nghị quyết của Trung ương, kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và sơ kết các chuyên đề về công tác dân vận gắn với phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”.

Sáu là, thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là những tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh và tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, Ban Dân vận Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết trong đó có tình hình công tác nông dân, phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, công nhân, tình hình sinh viên, thanh niên, đội ngũ trí thức, doanh nhân...

Tóm lại, công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

NGUYỄN TIẾC HÙNG
Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091296