Truy cập hiện tại

Đang có 173 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên chăm lo công tác xây dựng Đảng

(TGAG)- Bác Hồ chỉ rõ: Tổ chức đảng  là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động  theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng đảng là một yêu tố quan trọng để Đảng vững mạnh…; Thực hiện theo lời chỉ dạy của Người, qua các nhiệm kỳ Đại hội, các lần hội nghị Trung ương đều xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
    
Chăm lo công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tịnh Biên hiện nay tập trung lãnh đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:
    
- Xây dựng kế hoạch, kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên cơ sở đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong học tập mỗi cán bộ, đảng viên, nhất người đứng đầu cấp ủy phải nêu gương, nên tỷ lệ tham gia học tập đạt 98% trở lên, trừ đảng viên miễn sinh hoạt do đi làm ăn xa, già yếu; Sau học tập mỗi cán bộ, đảng viên đều viết thu hoạch, kế hoạch tu dưỡng, sổ tay đăng ký làm theo Bác. Từ đó đảng nâng cao được nhận thức, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tăng cường nắm dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền và phản tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái;  củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

- Thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm đúng quy trình, nhất là cán bộ trẻ, nữ, dân tộc. Đội ngũ cán bộ đã được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và lý luận; thực hiện tốt tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 –NQ/TW, ngày 17/4/2015; thực hiện đề án Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND được 07/14 xã thị trấn, nhất thể hóa một số cơ quan đơn vị tương đồng về nhiệm vụ . Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thỉ, Hướng dẫn của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Các cấp ủy chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; phân công cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy tham gia đoàn kiểm tra, giám sát, theo dõi tổ chức đảng và địa bàn phụ trách; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xem xét kết luận kiểm tra, kết quả giám sát; kiên quyết xử lý các sai phạm, đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ Đảng và các Quy định của Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình , hạn chế đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Nhìn chung , đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật hằng năm đều giảm.

- Thường xuyên kiện toàn hệ thống Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đủ, tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân, nhất là những vấn đề xã hội quan tâm, kịp thời phản ánh với cấp thẩm quyền; tham gia góp ý việc ban hành chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn. Phát động các phong trào thi đua yêu nước như: “Dân vận khéo” tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhất là chăm lo an sinh xã hội.  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước phát huy hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; củng cố hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; giám sát việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn..., góp phần nâng cao vị thế, vai trò và chức năng đại diện cho nhân dân, bảo vệ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Những kinh nghiêm chăm công tác xây dựng Đảng

1. Giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ là điều kiện tiên quyết cho sự trong sạch, vững mạnh của đảng bộ huyện, hạt nhân là Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

2. Coi trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân, các thành phần kinh tế để khai thác tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của huyện nhà.

3. Xác định đúng các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm và quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh.

4. Phát huy vai trò trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

5. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc./.

Trương Hữu Tiền
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16735341