Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)

(TGAG)- Ngày 25/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 123-HD/BTGTU tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015). Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; khẳng định đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử và nguyện vọng của nhân dân.

2- Thông qua tuyên truyền kỷ niệm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực học tập phẩm chất cao quý của người cộng sản; “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”; đồng thời nêu cao tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3- Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của đồng chí trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc và đối với sự nghiệp đổi mới đất nước.

2- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, trong đó nhấn mạnh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản, kiên trì mục tiêu chiến lược, năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là về tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, gắn bó máu thịt với nhân dân; bám sát thực tiễn, gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, lo cho dân.

3- Những thành tựu nổi bật của đất nước trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; những tập thể, cá nhân có công lao, đóng góp to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

4- Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền (được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang http://tuyengiaoangiang.vn). Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tập trung và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại hội nghị định hướng công tác tuyên truyền, tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, đăng tin, bài trong Bản tin Thông tin Công tác tư tưởng và các ấn phẩm tuyên truyền...

2- Sở Thông tin và Truyền thông định hướng hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện và cơ sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

3- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt việc thông tin, cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015). Thư viện, Bảo tàng tỉnh tùy tình hình thực tế có thể tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, báo và ấn phẩm tuyên truyền vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

4- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền đến các tổ chức Đảng, đoàn thể bằng các hình thức phù hợp. Kịp thời nắm dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để báo cáo với cấp ủy kịp thời định hướng và xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

5- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

6- Các cơ quan báo chí căn cứ hướng dẫn này và định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bằng hình thức phù hợp và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc - tập trung tuyên truyền sâu rộng vào thời điểm trước và sau Lễ kỷ niệm.

Trong quá trình tuyên truyền cần đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm duyệt tin, bài và phóng sự, không để xảy ra hiện tượng thông tin sai...

V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1- Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015)!
2- Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người đảng viên cộng sản kiên cường, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!
3- Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, tấm gương sáng về “Tận trung với nước, tận hiếu với dân”!
4- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
5- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
6- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17197750