Truy cập hiện tại

Đang có 95 khách và không thành viên đang online

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(TGAG)- Ngày 29/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 125-HD/BTGTU tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích


- Giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây gọi tắt là Đại hội XII của Đảng), từ đó nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này. Khẳng định tính đúng đắn của Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng; thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy đổi mới của Đảng ta trong chỉ đạo, lãnh đạo sự nghiệp phát triển của đất nước.

- Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bồi đắp niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những thông tin chính thống mang tính định hướng để chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

2- Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng cần thực hiện lồng ghép với những ngày lễ lớn của dân tộc năm 2015; cổ vũ, động viên những việc làm tốt, gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch tăng cường chống phá trên nhiều lĩnh vực; công tác tư tưởng nói chung và tuyên truyền nói riêng cần theo dõi sát tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, cung cấp thông tin chính thống, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, ổn định tư tưởng trong Đảng và trong xã hội.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội Đảng


Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đại hội thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội các cấp và Đại hội XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng vững mạnh từ cơ sở.

2- Nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng với ba đợt cao điểm như sau

2.1- Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (tháng 10/2015)

- Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Trong đó làm rõ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng là công việc định kỳ của Đảng nhằm tổng kết, đánh giá về những thành tựu, kết quả đã đạt được, khó khăn, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới gắn với việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020. Tuyên truyền về Quy chế bầu cử trong Đảng; việc tổ chức Đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Việc công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng. Những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng.

- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Các chương trình, kế hoạch hành động cách mạng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong 5 năm qua và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2.2- Đợt 2: từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến Đại hội XII của Đảng

- Việc đóng góp ý kiến của các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội.

- Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 30 thực hiện đường lối đổi mới. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2015. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong những năm tiếp theo.

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XII của Đảng. Quy chế bầu cử trong Đảng. Tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền:

- Tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XII của Đảng;
- Quy chế bầu cử trong Đảng;
- Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội;
- Các hoạt động của Đại hội;
- Các văn kiện trình tại Đại hội;
- Các tham luận, các quyết định của Đại hội;
- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2.3- Đợt 3: ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

- Các hoạt động chào mừng Đại hội XII của Đảng thành công diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước;
- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII của Đảng;
- Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;
- Dư luận tích cực của nhân dân về kết quả Đại hội XII của Đảng.
- Việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng;
- Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng, phải luôn coi trọng việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng…

3- Các hoạt động hướng về Đại hội

- Các tầng lớp nhân dân có thể góp ý về tất cả mọi vấn đề quan tâm và gửi về cơ quan thông tin đại chúng hoặc chính quyền địa phương, tổ chức tham gia sinh hoạt. Ý kiến của các tầng lớp nhân dân sẽ được tổng hợp theo vấn đề gửi về các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh các văn kiện.

- Phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Vinh danh nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trên tất cả các lĩnh vực và trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

1- Tuyên truyền về nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong triển khai các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng; khi công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; khi xử lý các vấn đề tư tưởng, dư luận; đấu tranh với các hành động phá hoại, thiếu thiện chí, thiếu tinh thần xây dựng; thông tin những quy định về bầu cử trong Đảng; quán triệt trách nhiệm cho đảng viên trong việc bầu ban chấp hành…

2- Đảng viên là công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, cần được tuyên truyền sâu về các nội dung sau
- Ý nghĩa, vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam hơn 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng và các bài học kinh nghiệm.
- Quan điểm lý luận của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, những nguyên tắc căn bản trong tiến trình đổi mới đất nước.
- Nhận định và quan điểm trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng về các vấn đề: bối cảnh quốc tế; quan điểm phát triển, mục tiêu chiến lược, khâu đột phá và định hướng phát triển trên các lĩnh vực; nội dung về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; vấn đề sở hữu và các thành phần kinh tế; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người; dân chủ xã hội chủ nghĩa và đại đoàn kết toàn dân tộc; quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế…

3- Tuyên truyền trong nhân dân và thông tin đối ngoại

3.1- Các tầng lớp nhân dân


- Tuyên truyền ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; thành tựu hơn 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Kết quả công tác xây dựng Đảng của đảng bộ; truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang của địa phương.
- Các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trọng tâm hướng vào các nội dung về xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo:
- Tuyên truyền quan điểm của Đảng về vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc trong sự nghiệp cách mạng nước ta, củng cố niềm tin của đồng bào quyết tâm đi theo Đảng.
- Giáo dục tinh thần bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc.
- Những chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo.

3.2- Thông tin đối ngoại

- Báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng.
- Diễn biến, kết quả, thành công Đại hội XII của Đảng.
- Tinh thần phấn khởi, niềm tin, sự quan tâm, không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi của nhân dân, cán bộ, đảng viên trước sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước.
- Tình cảm của nhân dân thế giới và bạn bè quốc tế đối với Việt Nam.

4- Đấu tranh tư tưởng

- Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối phát triển đất nước, nhân sự Đại hội các cấp và nhân sự cấp cao của Đảng. Phê phán, bác bỏ những bài viết, thông tin thể hiện thái độ tiêu cực, gây nhiễu tình hình.
Trong công tác tuyên truyền cần thận trọng khi tuyên truyền những vấn đề nhạy cảm liên quan đến các vấn đề như: biên giới, biển đảo, quan hệ với nước ngoài, chính sách tôn giáo, dân tộc.

- Thông tin có chọn lọc các vụ việc tham nhũng, yếu kém của hệ thống chính trị, điểm nóng, nổi cộm gây bức xúc ở cơ sở… không để kẻ địch lợi dụng châm ngòi nổ gây mất ổn định.

- Phê phán tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cục bộ địa phương, bè phái, mất đoàn kết nội bộ, thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm, thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

- Các cơ quan thông tin đại chúng khi đăng các ý kiến đóng góp cần lựa chọn, cân nhắc, bảo đảm vừa phát huy được trí tuệ, dân chủ của nhân dân vừa tránh không để những phần tử xấu lợi dụng diễn đàn báo chí để chỉ trích, đả kích, chống phá, phê phán đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

- Biểu dương việc cải tiến công tác nhân sự, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cấp ủy các cấp. Đối với những trường hợp phức tạp, những vấn đề chưa có kết luận của cơ quan chức năng, cần tuân thủ và chấp hành sự chỉ đạo của cấp ủy.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, tổ chức Đảng. Do vậy, các cấp, các ngành phải chủ động lập kế hoạch, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng.

1- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Định hướng, chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền của tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

- Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp báo, hội nghị thông tin báo chí tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng. Tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng.

- Tổ chức Hội nghị định hướng báo chí tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng để tham mưu giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh.

- Biên soạn, phát hành tài liệu định hướng tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng.

- Kiểm tra công tác tuyên truyền đại hội ở một số địa phương, đơn vị trong tỉnh (sẽ có lịch kiểm tra riêng). Nội dung kiểm tra tập trung vào: công tác chỉ đạo tuyên truyền của cấp ủy; việc định hướng tuyên truyền của ban tuyên giáo; kế hoạch tuyên truyền của các ngành, các cấp; nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền (chiều rộng, chiều sâu); đối tượng tuyên truyền (trong đảng, ngoài đảng); thời gian tuyên truyền (trước, trong, sau đại hội)...

2- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Tham mưu cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Đảng tại địa phương, đơn vị, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội XII của Đảng. Giúp cấp ủy biên soạn tài liệu tuyên truyền về thành tựu kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện nghị quyết đảng bộ địa phương, đơn vị.

Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền ở đơn vị, địa phương chú ý đến hệ thống truyền thanh, nhất là ở cơ sở. Tổ chức tốt các hội nghị tuyên truyền về Đại hội Đảng nhằm kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Tổ chức nắm bắt, theo dõi về tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý tốt những vấn đề xảy ra. Thực hiện tốt chế độ báo cáo cho cấp ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3- Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng; chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc đăng phát ý kiến của nhân dân và đấu tranh chống luận điệu sai trái, tiêu cực trên các diễn đàn thông tin đại chúng.

- Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng.

4- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm thành tựu kinh tế  - xã hội, gắn biển công trình... chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Chỉ đạo triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền và cổ động trực quan về Đại hội Đảng qua đó góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn xã hội.

5- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

Xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và thực hiện công tác tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng; nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trước, trong và sau Đại hội.

6- Các cơ quan truyền thông

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng theo sự chỉ đạo của cấp trên; mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đặc biệt về Đại hội Đảng; xây dựng phóng sự, phim tài liệu phản ánh sinh hoạt chính trị của nhân dân các địa phương trong tỉnh và cả nước chào mừng Đại hội XII của Đảng.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(đã ký)
Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17502109